Felsefe Tarihi 7.Ünite Özeti

Başlatan Fz, 19 Mart 2019, 12:39:51

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Fz

Felsefe Tarihi 7.Ünite Özeti

Hristiyan Felsefesi

Hristiyan Ortaçağ felsefesi, milattan sonra 2. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar olan Patristik felsefe ve 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren Skolastik felsefeden meydana gelir.Hristiyan ortaçağında felsefenin doğuşunun temelinde çoğunlukla iki şeyin bulunduğu kabul edilir.
1.Vahyolunan ilahi kelama,yani Yeni Ahit'in öğretilerine tam ve uygun bir anlam kazandırma, bu öğretileri açıklama çabası
2.Kilise Babaları ya da Apolojistlerin Hristiyanlığı savunma çaba ve gayretleridir.

Ennas Ders Kulüpleri & Tebyin Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. /Linkleri Görebilmeniz İçin Lütfen Giriş Yap  veya Kayıt Ol

Patristik Felsefe

Kilise Babalarının veya kurucuların felsefesi olarak Patristik felsefe, Hristiyan felsefesinin inşa edileceği zemini oluşturur.Bu düşünürlerin en önemli konusu, Hristiyanlığın kurtarıcı hakikatlerinin felsefi soruşturmanın sonuçlarıyla nasıl bir ilişki içinde olduğunu belirlemektir.Patristik felsefe, putperestliğe ya da aynı anlama gelmek üzere, seküler felsefeye karşı Hıristiyan inancını savunmuş daha sonra benimsediği Eflatuncu ve Yeni Eflatuncu felsefeyle Hristiyan inancını anlamlandırıp güçlendirmeye, onu putperestliğin ve gnostisizmin saldırılarından korumaya çalışmıştır.Aziz Augustinus

Augustinus, felsefesinde en çok Eflatun felsefesinden etkilenmiştir.O felsefeyi bağımsız bir disiplin olarak görmeyip büyük ölçüde Hristiyanlığın akla uygun içeriğini kavrayabilmek için bir araç olarak değerlendirmiştir.Onun felsefesi, Hristiyan vahyinden olduğu kadar Helenistik dönem Yunan felsefesinden kaynaklanmaktaydı.Bilgi Anlayışı

Augustinus, felsefesinde,ilkçağ ve ortaçağın bütün filozoflarından farklı olarak, bilgi konusundan (epistemoloji) yola çıkmıştır.Augustinus bilgiyi duyusal (ampirik) bilgiden rasyonel bilgiye, oradan da gerçek tefekkür ya da sezgiye dayalı doğrudan bilgiye yükselecek şekilde üçe ayırmıştır.

Ennas Ders Kulüpleri & Tebyin Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. /Linkleri Görebilmeniz İçin Lütfen Giriş Yap  veya Kayıt Ol


Tanrı ve Varlık Anlayışı

* Augustinus'a göre,Tanrı'nın varlığı akılla bilinemez.
* Tanrı'nın var olmaması imkansızdır, bu yüzden de özü var oluşunu gerektirir.
* Tanrı'nın temel bir sıfatı da değişmezliktir.O, değişenin karşıt sıfatlar ya da yüklemler almak suretiyle çelişik bir yapı kazandığı için gerçek olamayacağını savunmuştur.
* Tanrı'nın bir başka niteliği de onun yaratıcı olmasıdır. Bu yönü, onun Eflatuncu felsefeden ayrıldığı önemli noktalardandır.Tanrı evreni özgür iradesiyle zaman içinde ve hiçten yaratmıştır, fakat ne yaptığını bilmeden ve keyfi bir biçimde yaratmamıştır.Evren Tanrı'nın iradesi ve kudreti ile bir ve aynı şey olan aklının ve bilgeliğinin ürünü olarak meydana gelmiştir.Dünya Tanrı'ya bağımlıdır.Tanrı ayrıca zamanında yaratıcısıdır.


Varlık esas itibariyle üç farklı varlık kategorisinden meydana gelir;
* Mekan ve zamanda yer alıp değişme içinde bulunan varlıklar, yani cisimler en alt tabakayı oluştururlar.
* Yer bakımından değişken olmakla birlikte zaman bakımından değişken olmayan varlıklar olarak ruhlar ikinci tabakayı oluştururlar.
* Ne yer ne de zaman bakımından değişen Tanrı da birinci ve en üst tabakayı meydana getirir.


- Augustinus'a göre, kötülük ancak olması gereken bir iyinin yokluğu olarak açıklanabilir ve kötülüğü bu dünyaya sokan insandır.
- Augustinus, ahlak anlayışında insanın kurtuluşunu ebedi mutluluk düşüncesi içinde, erdem ve Tanrı aşkı yoluyla ifade etmeye çalışmıştır.

Ennas Ders Kulüpleri & Tebyin Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. /Linkleri Görebilmeniz İçin Lütfen Giriş Yap  veya Kayıt Ol


Skolastik Felsefe

Hristiyan ortaçağ felsefesinin ikinci dönemi, Skolastik felsefedir.
Skolastik felsefede din ile felsefe, vahiy ile akıl arasında çok daha yakın bir ilişki söz konusu olmuştur. Felsefe,Skolastik dönemle birlikte,aklın kendine ait konuları olan bir disiplini olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. O, bundan dolayı, Patristik felsefeden çok daha belirgin olarak Hristiyanlığı anlamaya çalışan bir felsefe olarak gelişmiştir. Skolastik felsefenin, Aristoteles felsefesine dayandığı kabul edilir. Aristoteles felsefesinin aklı, Hristiyan düşüncesinin ise önemli ölçüde imanı temsil ettiği dikkate alınacak olunursa, Skolastik felsefenin en önemli probleminin iman ile aklı bağdaştırmak, Hristiyan inancıyla Aristoteles felsefesinin bir sentezini yapmak olduğu söylenebilir.Bu sentezi büyük bir başarıyla gerçekleştiren filozof Thomas Aquinas olmuştur.Aziz Anselmus

Aziz Anselmus'a göre, iman ile aklın asla birbirleriyle karıştırılmamaları gerekir. Çünkü her birinin işlevi ayrıdır ve birbirlerinin yerine hiçbir şekilde ikame edilmemeleri gerekir.O akıl karşısında imana, felsefe karşısında da otoriteye öncelik verir.Anselmus'a bu yaygın şöhreti kazandıran şey ise,onun Tanrı'nın varoluşuyla ilgili ünlü "ontolojik delili" bulan kişi olmasıdır.Bu bütünüyle apriori ve rasyonel bir delildir. Delilin hareket noktası, "en mükemmel varlık" olarak Tanrı kavramı ya da idesidir.Tanrı, ona göre, kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen varlıktır.
"Tanrı hem zihinde bir kavram olarak ve hem de zihin dışında vardır"Thomas Aquinas

Ortaçağ felsefesinin en etkili filozoflarından biridir.O, Hristiyanlık ile klasik dünya görüşünün çağının ihtiyaçlarına uygun düşen yeni ve sağlam bir sentezini yapmıştır.Bunu yaparken de en çok Aristoteles ve felsefesinden yararlanmıştır.Tanrı'nın varoluşu, özü, sıfatları,insanın kurtuluşu vb. konuları detaylı olarak ele aldığı Summa Theologica (Teoloji Üzerine Bir Deneme) adlı eseri onun başyapıtı olarak kabul edilir.Aquinas, dini hakikatlerden pek çoğunun ancak iman temeli üzerinde kabul edilirken, akıl yoluyla kanıtlanabilecek hakikatler de bulunduğunu savunmuştur. O iman karşısında aklı ön plana çıkarmayıp vahyi temel almıştır.Fakat vahiy yoluyla bilinen hakikatlerin, kendilerinden hareketle rasyonel kanıtlama temeli üzerinde başka doğruların ispatlanacağı ilk ilkeler oldukları kanaatindedir.

Ennas Ders Kulüpleri & Tebyin Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. /Linkleri Görebilmeniz İçin Lütfen Giriş Yap  veya Kayıt Ol


Metafizik

Thomas Aquinas, Aristotelesçi evren görüşünü temel almıştır.Yani, yaratıcı ve yaratılanlar bir hiyerarşi içinde tek bir evren meydana getirirler. Bu hiyerarşinin en tepesinde Tanrı bulunur.O buradan Yaratan ve Yaratılan ekseninde iki temel ayırıma dayanır.Yaratılmış bir şeyin özünün varoluşundan ayrı olduğunu savunur. Bu ikisi Tanrı'da bir ve aynı olduğundan, Tanrı var olmaması düşünülemeyen zorunlu varlıktır.Onun varlıklar ilgili ikinci ayrımı madde ve form ayırımı olup yaratılmış maddi varlıkların bileşik varlıklar olduğunu ortaya koyar.Yaratılmamış neden olarak Tanrı ise mutlak bir biçimde basittir.Tanrı'nın Varlığının Delilleri

Thomas Aquinas Tanrı'nın var oluşunun akıl yoluyla kanıtlanabileceğini savunmuştur. Tanrı'nın varlığını kanıtlamak üzere ileri sürdüğü kanıtlar "beş yol" adı ile meşhur olmuştur:

1-Hareket delili
Hareket delili, Thomas Aquinas'a göre en açık seçik delildir.Evrende gördüğümüz bazı şeyler hareket halindedir.Hareket eden her şey bir başkası tarafından hareket ettirilir.O halde, başka hiçbir şeyin hareket ettirmediği bir ilk hareket ettiriciye varmak zorunludur ve bu da Tanrı'dır.

2-Fail neden delili
Duyular dünyasında bir fail sebepler düzeni olduğunu biliyoruz. Bir şeyin kendisinin fail sebebi olduğu hiçbir durum bilinmiyor. Fail sebeplerde sonsuza kadar gitmek mümkün değildir.Birincisi ara sebebin, ara sebep de son sebebin sebebidir. Böylece fail sebepler arasında ilk sebep yoksa, ne ara sebep ne de son sebep olacaktır.O halde herkesin Tanrı adını verdiği bir ilk Fail Sebep kabul etmek zorunludur.

3-İmkan delili
Tabiattaki varlıkların mümkün ve zorunlu şeklinde sınıflandırılmasından yola çıkarak Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalıştığı delildir.

4-Varlıklar arasındaki derecelenmeden elde edilen delil
Daha fazla,daha az ifadeleri en yüksek olan şeye göre doğrulanır. Ateşin en yüksek ısı olduğu gibi,iyilik de en yüksek iyilikte bulunur.En yüksek iyilik de, Tanrı adını verdiğimiz varlıkta bulunur.Thomas Aquinas'ın bu delilinin, kozmolojik delilin bir versiyonu olmaktan ziyade, Tanrı'nın mahiyeti ile ilgili olduğu söylenebilir.

5-Gaye delili
Dünyadaki her şeyin belirli amaçlara ulaşacak şekilde eylemde bulunduğu ya da hareket ettiği görülür. Bu varlıkların amaçlarına rastlantısal olarak değil de bir plana uygun olarak ulaştıkları, işlevlerini evrendeki genel düzene katkı yapacak şekilde gerçekleştirdikleri aşikardır. O halde evrendeki bu düzen mutlak bilgi sahibi olan Tanrı'nın eseridir.Ahlak Anlayışı

Thomas'a göre, insanın ebedi mutluluğa erişmesi için gerekli olan şey erdemler ile Tanrı tarafından gönderilmiş olan ahlak yasasıdır. Erdemler,insanın doğru ve özüne uygun yaşamasını mümkün kılan iyi nitelik ve alışkanlıklardır. Erdemler  doğal(dünyevi) erdemler ve dini erdemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Doğal(dünyevi) erdemler: ölçülülük,cesaret,adalet ve basirettir.
Dini erdemler: İman,umut ve aşktır.

Ennas Ders Kulüpleri & Tebyin Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. /Linkleri Görebilmeniz İçin Lütfen Giriş Yap  veya Kayıt Ol
Kaynak: Ennas Ders Kulüpleri &  Tebyin Yönetim Ekibi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.
Bu site üzerinden Kullanabilir faydalanmak isteyenleri sitemize ve Ennas Ders Kulüplerineyönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun bulmuyor. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz... 

Bir mesajınız var. Lütfen okuyunuz...
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...

Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.
Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannıterket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek , yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.  
Ennas Ders Kulüpleri & Tebyin Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. /Linkleri Görebilmeniz İçin Lütfen Giriş Yap  veya Kayıt Ol

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=974.0

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Hameliyyun Bd

MaşaAllah çok emek verilerek büyük bir titizlikle hazırlamış olduğunuz ilmî çalışmalarınızdan ötürü çok teşekkür ederim, hizmetiniz daim olsun. Rabbim bizleri bu bilgilerden hakkıyla istifade edenlerden eylesin..

Selam ve dua ile..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Nesrin Bayram KOU

emeginize yureginize sağlık.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

İlliyyun Gül

Allah razı olsun hocam çok istifade ettim kolayca anlayabiliyoruz sizler sayesinde başarılarınız hizmetleriniz

daim olsun selam ve dua ile..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Melek

Güzel anlaşılır bir özet olmuş bu hizmetten faydalanıyoruz çok şükür.. Emek verenlerden Allah razı olsun hizmetiniz daim olsun..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Hizmet , Nimettir...

Sahra

İlim bahçesi, cennet bahçesidir. hz.Ali
 Rabbim bizleri burada ilim yolunda buluşturduğu gibi cennet bahçesinde de buluştursun inş
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Fatime Zehra Özbaş Koü

Emeğinize yüreğinize sağlık. Rabbim hakkıyla istifadelenenlerden eylesin cümlemizi.

Mustafa Koçyiğit Koü

Allah razı olsun hocam emeginize yureginize sağlık.

MuratKou

Emeği geçen herkes den Allah razı olsun. Gayretiniz bizi de gayrete getiriyor.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

İlliyyun Gül

Allah razı olsun hocam selam ve dua ile...
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

MuratKou

Emeği geçen herkes den Allah razı olsun. Gayretiniz bizi de gayrete getiriyor.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Maşuk Sungu Koü

yüce Allah sizden razı olsun guzel bir özet
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Zuleyha Uzun KOÜ

Daha uniteyi islemeden ozetler elimize ulasiyor.Masallah.Allah nazardan korusun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Hasan Orhan Koü

Emeği geçenlerden Allah razı olsun

Ayşe Turgut

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yusuf Korkmaz Koü

Hocam hızınıza yetışemıyorum MAŞAALLAH rabbımm sağlık sıhhat versın tum hocalarıma
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Aziz Türkmen Koü

HOCAM Teşekkür edriz biz  sizin vesilenizle felsefe anlamaya başladık.rabbim razı olsun.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
YA RAB DOSTLARINDAN AYIRMA

Kevser sezgin

emeginize saglık Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Recep Gökçe koü

 Masallah Metin Pay Hocamızdan önde gidiyorsunuz. Allah razı olsun, emeginize yureginize sağlık öz ve net çok güzel olmuş. Selam ve hürmetlerimle Allaha emanet olun

Satılmış Yildiz Koü

Rabbim sizlerden razı olsun inşallah kardeşim.
 • Üniversite: Hiçbiri

Özge

Cok guzel bir ozet olmus akilda kalici ellerinize saglik.bu site bizler icin buyuk nimet butun bilgiler elimizin altinda kolaylikla ulasabiliyoruz bilgilere emegi gecen herkesten Allah razi olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Halil Poyraz Koü

Özetlerde kullanılan renkler beynin algısına göre seçilmiş.Önemli yerlerin canlı renklerle yazılması beyinde kalıcılığını artırmış.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Ayşe Turgut

ALLAH razı olsun emeklerinize sağlık
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Hatice Altın Koü

Rabbim emeği geçenlerden ebedi razı olsun çok güzel bir özet olmuş
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Nurcan Kobal Koü

Özet çıkarmak başlı başına zor bir iştir siz bununla da yetinmiyor önemli yerleri de renklendiriyor, anlamamızı daha da kolaylaştırıyorsunuz Allah razı olsun.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Ergül aktaş koü

tesekkurederim arkadaslar rabbim ilminizi artirsin insallah
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Emine Göz Koü

Kisa ve  anlaşılır olarak hazırlanmış . Emeği geçenlerden  Allah razı olsun.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Songül Eroğlu Koü

Emeğinize sağlık hocalarım
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

İsa Ünal Koü

Emektar kardeşlerimize minnettarız.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

ilknur demirci koü

EMEĞİ GEÇEN HOCALARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Mim

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yasmin74

Kitaba bakip uzun uzun yazıları anlamıyorum ve üzülüyorum özetleriniz sayesinde daha güzel kavrayabiliyorum Rabbim sizlerden razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Ayşe Turgut

Emeklerinize sağlık ALLAH razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Seda Dinçel koü

emegınıze saglık hocam dua ıle

Tuba Ağar Koü

Emeği geçenlerden Allah razı olsun.İstifade ederek çalışıyoruz.Rabbim gayretinizi ve gayretimizi artırsın.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yasmin74

Guzel seyler paylaştıkça çoğalırmis sizler özetlerinizl sorularınızı bizler ile paylaşıyorsunuz Rabbim sizin ilim aşkınızı artırsın
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

İsmail Demirel KOÜ

ÇALIŞMAYI YAPAN HOCALARIMDAN ALLAH RAZI OLSUN....
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Lütfiye Özkan Kou

Bize bu çalışmaları hazırlayan kardeşlerimin gönlünde ne muratları varsa ihsan eyle
Yarabbi onlardan ebeden razı ol.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Zeynel YILDIZ Koü

Allah razı olsun hocam emeklerinize sağlık selam ve dua ile..
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Zeynel YILDIZ Koü

Allah razı olsun hocam emeklerinize sağlık
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yasmin74

Çok istifade ediyorum Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yasmin74

Kitaptaki konular çok uzun akılda kalmıyor Özetler sayesinde daha iyi anlayabiliyorum. Şu mübarek günlerde bizleriz yanliz bırakmadınız ya Rabbim de sizleri yanliz bırakmasın
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

çiğdemkılıçkoü

bize bu ımkanları sunan ve emek harcayan tum hocalarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Allah sizlerden razı olsun.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Mahmut Demirel Koü

Allah razı olsun Allah dualarınızı kabul etsin ilminizi artırsın
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Bünyamin Yaman Koü

Özet çok güzel olmuş allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git