Sistematik Kelam 3. Ünite Özeti

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 09 Kasım 2018, 22:35:08

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

SİSTEMATİK KELAM DERSİ 3. Ünite ÖZETİ

HÜKÜMLER - DELİLLER - YÖNTEMLER

A - HÜKÜMLER (AHKAM)     Ennas Whatsap Grubu / http://www.ilimdunyasi.com - http://www.tebyin.com

Mantık ilminde " bir şeyi onaylamak veya reddetmek" ; iki şey arasında " böyledir" veya "böyle değildir" şeklinde müspet veya menfi kurulan bağlantıya HÜKÜM  denir.
Örneğin ;" demir serttir" ifadesi bir hükümdür. Demir ile sertlik arasında bir ilgi kurulmuş ve bir hüküm ortaya çıkmıştır.
Kelam ilminde ise hüküm , islam dininin İNANÇ , İBADET , MUAMELAT ve AHLAK a dair temel ilkelerdir...
*Kelamcılar hükümleri dini hükümler  (Ahkam-ı şeriyye) ve akli hükümler (ahkam-ı akliyye ) şeklinde 2 kategoride değerlendirirler.

Hüküm Çeşitleri

1.1 Dini (şer-i hükümler)

Dini hükümler nasslardan , yani kuran ve sünnetten çıkartılan hükümlerdir.
Bunların kaynağı akıl değil nasstır.;Ancak akıl nasslardan bu hükümleri çıkarmada rol üstlenir.

*Konuları itibariyle dini hükümler 3 kısımda değerlendirir.

İtikadi \ asli hükümler ; inançla alakalı olan
ameli\ fer-i hükümler ; Amelle alakalı olan
ahlaki hükümler ; kalp ve ve vicdanla alakalı olan hükümlerdir.
* İtikadi hükümlerle AKAİD ve KELAM ,ameli hükümlerle FIKIH  ; ahlaki hükümlerle de AHLAK ve TASAVVUF ilmi meşgul olmuştur.
* İtikadi hükümler : itikad kalben inanmak tasdik etmek demektir. İtikadi hükümler zamana ve mekana göre değişiklik arz etmeyen ortak esaslardır.
İtikadi hükümlerin bir kısmında örneğin Allah'a ve Peygambere iman gibi akli açıklamalar ve ispatlamalar yapılabilirken, melek ve  ahiret konusunda akli deliller aranmayıp sadece nakle (kuran ve sünnet)  başvurulur.
(Aklen kavranıp delillendirilebilen itikadi hükümlere "metalib-i akliyye "),sadece nassın bildirilmesiyle delillendirilebilen itikadi hükümlere ise "metalib-i sem'ıyye"  denilir.
* İtikadi hükümler inançla alakalı olup kabul-ü iman, reddi küfür demek olduğundan  hassas konulardır ve bazı şartları taşıması gerekir.
Katıyyet \ kesinlik: itikadi hükümlerin kesin ve açık bir delille sabit olması gerekir yani subutu ve delaleti kat-i olmalıdır.
Subut , bir haberin veya naklin kaynağına ait olup olmaması
Delalet ise manasının açık veya birden fazla manaya gelecek şekilde kapalı ve yoruma müsaiıt olup olmaması demektir.
Buna göre bir haberin veya naklin kaynağına aidiyeti kesin ise bu haber veya nakil subutu kat-i , aidiyeti kesin değilse subutu zanni olmaktadır...
Allah'ın sözü olan Kur'an ayetleri subutu kat-i haberlerdir. Hadisler ise bir kısmının Hz. Peygambere aidiyeti kesin derecesinde olup bunlara mütevatir hadis denirken ,diğerlerinin aidiyeti kat-i derecede olmayıp subutu zanni dir.
Değişmezlik: İtikadi hükümler zamana mekana fert ve topluma göre değişmez daima sabit ve geçerlidir( la yetegayyar).
Bölünmezlik: İtikadi hükümler bir bütün olup bölünmezler yani kişi tüm iman esaslarını kabul etse meleklere veya ahirete inanmasa iman etmiş olmaz.

Ameli hükümler        Ennas Whatsap Grubu / http://www.ilimdunyasi.com - http://www.tebyin.com

Mükellefin yerine getireceği iş ve görevlerdir. 2' ye ayrılır.

a- İbadetler                                               b- Muamelat

İbadetler nasslarda nasıl geçiyorsa aynen yerine getirilen zamana ve mekana göre değişmeyen hükümler taabbudi hükümlerdir.
İnsanlar arasındaki hukuki beşeri sosyal ilişkiler muamelat tır...

Ahlaki hükümler

Kalbi ve vicdani hükümler de denilen terbiye ve görgü kurallarını belirleyen, kalbin kötü duygulardan tasfiyesine ( saflaştırılmasına) kötü düşüncelerden tezkiyesine (arındırılmasına) dayanan hükümlerdir.

1.2 Akli hükümler

Varlık alanları ile ilgili durumlara aklın verdiği hükümlerdir.yani bir şeyin varlığına akıl ya onun vacib \ zorunlu ya da caiz \ mümkün \ olurlu ve yahut da muhal \mümteni\ imkansız olduğu hükmünü verir.
Vacib \ zorunlu
Varlığı zorunlu olan yokluğu düşünülemeyen demektir. Bu sadece Allah' tır .
Mümkün  \ olurlu \  caiz
Var olması da olmaması da aynı derecede olan var olabilmek için kendisi dışında bir sebebe muhtaç olan demektir. Kelamcılara göre Allah dışındaki her şey mümkindir.
Kainat , insan vs. var olması da olmaması da aynı derecede mümkin olan varlıklardır. Var olmuşlar ise bu, onları varlığa çıkarmayı hür iradesi ile dileyen bir müreccih ( sebep) sayesinde olmuştur.
Mümteni \ muhal \ müstahil \ imkansız
Varlığı asla mümkün olmayan yokluğu zatının gereği olan hiç bir şekilde var olmamaktır. Örneğin, 4 sayısının tek olması mümteni bir hükümdür.

2. Hükümlerin kaynakları       Ennas Whatsap Grubu / http://www.ilimdunyasi.com - http://www.tebyin.com


2.1 Dini \ şer-i Hükümlerin Kaynakları

Ehl-i sünnetin çoğunluğu itibariyle 4 tanedir;

a. kitab          b. sünnet       c. icma        d. kıyas

Kitab:  Kitab dan kasıt  Kur'an ayetleridir. Ona aslu'l-usul (esasların esası) denir. Tüm ayetlerin subutu kat'idir. Yani Allah'tan geldiğine şüphe yoktur.

Sünnet : Hz. Peygamberin söz ,fiil ve  takrirleridir. Peygamberin ağzından duyulduğunda her bir hadisin sünnetin sübutu kat-i lik ifade ederr. Ancak problem bunların nakil yoluyla bize gelişinde çıkmaktadır.

Mütevatir hadislerin bazısı ,lafzen tüm raviler tarafından aynı şekilde rivayet edilmiş olup bunlara lafz-i mütevatir , bu şekilde olmayan farklı lafızlarla ancak aynı manayı ifade eder şekilde rivayet edilenlere  manen mütevatir denir. Bir hadisin

mütevatir kabul edilmesi için gerekli asgari ravi sayısı alimden alime değişebilir.

Bir ravide rivayet edilenlere  garib, en çok iki ravi tarafından rivayet edilenlere aziz, üç ve üçün üzeri ravi tarafından nakledilmişlere de meşhur hadis  denir.

İcma : Herhangi bir asırda yaşayan müctehidlerin dini bir konuda aynı kanaati paylaşmalarıdır.

Kıyas : Kur'an veya sünnetle sabit olan bir hükmü fer-in hükmüne teşmil etmek demektir. Örneğin; Kur'anda haram kılınan şarabın haram kılınmasına sebep olan sarhoş edicilik özelliğini taşımasıyla rakı, bira gibi içeceklerin de haram sayılması gibi.

*  Ehl-i Sünnetin 4 mezhebinden 3' ü kıyası dini bir delil olarak görürken ,Ahmed b. Hanbel yetersiz görür, ancak zorunlu hallerde başvurulabileceğini caiz kabul eder. Bunun dışında şiiler , nazzam, zahiriler ve bazı Mu'tezililer kıyasın bir delil olmayacağını kabul eder.

2.2 Akli Hükümlerin Kaynakları           Ennas Whatsap Grubu / http://www.ilimdunyasi.com - http://www.tebyin.com

* kat-i akli delillerin dayandığı bilgiler (yakıniyyat)
Bunlar 6 kısımdır.
1. Bedihıyyat : Aklın herhangi bir araştırma ,düşünmeye başvurmaksızın vasıtasız açık seçik net bilgilerdir. Örneğin 1 - 2 nin yarısıdır gibi.
2. Fıtriyyat: Aklın çok basit bir kıyasla hemen kabul edip doğruluğundan şüphe etmediği bilgilerdir. Örneğin, 4 sayısının çift sayı olduğunu akıl hemen 2 ye kalansız bölünebileceğini akıl eder.İşin içinde bir kıyas ve muhakeme vardır.
3. Müşahedat:  İç ve dış duyu organlarıyla bilinebilen bilgilerdir. Ateşin yakıcı olduğunu dokunma duyusuyla açlık tokluğu da iç duygularla(vicdaniyyat) bilmesi gibi..
4. Mücerrebat: Tecrübelerin tekrarı ile edinilen bilgilerdir. Suyun kaldırma kuvveti yer çekiminin varlığı gibi..
5. Hadsiyyat: Öncüllerden sonuçlara hızla ulaşmaktır. Bir bina varsa bunu inşa eden de vardır.
6. Mütevatirat: Mütevatir haberle oluşan bilgilerdir. İstanbul'un fethi, Amerika'nın varlığı, Mescid-i Aksanın Kudüs' te bulunması gibi...
* Bu 6 çeşit bilgiye yakiniyyat denir. Her akıl sahibi için itirazsız şekilde gerçekleşip zorunlu bilgilere dayanan delile BURHAN denir.
*Zanni Akli Delillerin Dayandığı Bilgiler (zaniyyat)
Bunlar da 6 kısımdır.
1. Meşhurat: İnsanlar arasında meşhur olup herkes tarafından kabul edilen bilgidir.''Adalet iyi, zulüm kötüdür. ''
2. Müsellemat : Bir ilmi tartışmada karşı tarafın doğruluğunu kabul ettiği bilgilerdir. Mesela ; Hz.Peygamberin miracını inkar eden bir hristiyana Hz. İsa 'nın miracını kullanmak gibi.
3. Makbulat:  İnsanlar tarafından itibar gören kişilerin sözlerine dayanan bilgilerdir. Mesela, Hz. Peygamberin peygamberliğini Mevlana' nın sözleriyle ispat etmek gibi..
4. Karinelerle hüküm vermek: bir işareti ipucu olarak görüp oluşturulan bilgi. Kara bulutlardan hareketle yağmur yağacağını söylemek gibi..
5. Vehmiyyat: Duyularla bilinmeyen şeyler hakkında duyulur hissedilir olan şeylere kıyasla oluşturulan bilgi. ''Var olan her şey görülebilir'' gibi....
6. Muhayyelat: Nefret uyandırmak veya beğendirmek için hayalde canlandırılan doğru ve yanlış hükümleridr.'' şarap akıcı bir yakut bal iğrenç bir kusmuktur.'' ifadesi gibi...
*bu kesinlik ifade etmeyen sadece zann-ı galip oluşmasını temin eden ve zanniyyat denilen bilgi türleri itikadi esasların tesbiti için yeterli değildir.

B- DELİLLER

1. Delil çeşitleri

1.1 Dayandığı kaynak itibariyle deliller
a- akli delil            b- nakli delil

Akli delil:  öncülleri akli hükümlere dayanan delil çeşididir.

Birinci öncül: Alem hadis yani sonradan olmadır, değişkendir.
İkinci öncül: Her hadisin bir muhdisi vardır.
Sonuç: O halde alemin de bir muhdisi olmak zorundadır.

Nakli delil: Öncüllerinin hepsi nakle dayanan delil çeşididir. SEM-İ DELİL  de denilir.

Birinci öncül: Hamr yani üzüm ve hurmadan elde edilen şarap sarhoş edici olup Kuranda açıkça haram kılınmıştır.
İkinci öncül: Hz. Peygamberimiz bir hadiste ''sarhoşluk veren her şey haramdır'' buyurmuştur.
Sonuç: O halde sarhoşluk veren her şey hamr hükmünde olup haramdır.

1.2 Kesinlik Bakımından Delil Çeşitleri

2 ye ayrılır:
a- kat-i delil               b- zanni delil

kat'i delil: bütün şüpheleri ortadan kaldıran ve delaleti kesin olan bilgidir.
zanni delil:ispatlamaya çalıştığı hüküm hakkında başka şüphe ve ihtimalleri ortadan kaldıramayan kesin değil de zanna ulaştıran bilgidir.

2. Kelam'da İstidlal ve Yöntemleri

istidlal: Kelam ilminde bir hükmün doğruluğunu ortaya koymak için delil getirmektir.

2.1 Klasik Mantıkla Ortak İstidlal Yöntemleri

a- tümdengelim     b- tümevarım     c- analoji

Tümdengelim (ta'lil \ dedüksiyon)

Tümden yola çıkarak cüzi hakkında hüküm vermektir.Örneğin,
Bütün insanlar ölümlüdür.
Ahmet insandır.
O halde Ahmed de ölümlüdür.
Tümevarım (istikra \ endüksiyon)
Tikellerden yola çıkarak tümel hakkında hüküm vermektir.Örneğin,
Ali insandır, ölümlüdür. Mehmed insandır, ölümlüdür.
Herbir insan ferdi ölümlüdür.
O halde tüm insanlar ölümlüdür.
Kelam sahasından bir örnek;
Ali'nin yüzü diğer insanlardan farklıdır, diğer insanların yüzünü bilmeyen Ali'ye bu yüzü veremez.
Ahmet'in yüzü diğer insanlardan farklıdır, diğer insanların yüzünü bilmeyen Ali'ye bu yüzü veremez.
Tek tek her bir insanın yüzü farklıdır, tüm yüzleri bilmeyen, herbir insana ayrı bir yüz veremez.
O halde her bir insan yüzünü, tüm yüzleri bilen bir Yaratıcı belirlemiş ve şekillendrmiştir.
Anoloji(Temsil)
Tikelden tikele intikal etme yöntemidir. Birbirine benzeyen 2 ayrı fertteki benzer özelliklerden hareketle biri hakkında hükmü diğeri için de vermektir.
Çam ağacı yeşil yapraklı bir bitkidir ve fotosentez yapar.
Kavak da yeşil yapraklı bir bitkidir.
O  halde kavak da fotosentez yapar.

2.2 Kelamcıların Kullandığı Diğer İstidlal Yöntemleri

Kıyasu'l-gaib ale'ş-şahid

El-istidlal bi'ş-şahid ale'l gaib de denilen bilinmeyen ya da duyuların ötesinde bulunan bir şeyin bilinen ve duyularla algılanan bir şeyle kıyas edilmesi anlamına gelen bir istidlal yöntemidir.
Sebr ve Taksim
Hakkında 2 veya daha fazla hükmün verilmesi muhtemel olan bir düşünceye ilişkin olarak ortaya konulan tüm ihtimallerin ele alınıp yanlışlığının gösterilmesi ve en sonunda doğru ihtimalinin geçerliliğinin ortaya konulması yöntemidir. Kelamcıların eserlerinde çok görülür.
Tek bir Mukaddimeden Sonuca Varmak
Zorunlu bilgi ifade eden bir mukaddimeden hareketle bir sonuca varılan istidlal yöntemidir.
İttifak Edilenle İhtilaf Edilen Üzerine İstidlalde Bulunmak
Muhalifin görüşünü çürütürken onunla müttefik olunan bir öncülü alıp ihtilaf edilen bir meseleye kıyas yapmak süretiyle muhalifin çelişkisine işaret etmek biçiminde kullanılan istidlal yöntemidir. Örneğin, Mutezile kelamcılarının ''Allah her şeyi bilendir'' ayetindeki ''her şey'' ibaresini umumi manada alıp Allah'ın bilgisinin her şeyi kapsadığını kabul ederken ''Allah herşeyin yaratıcısıdır'' ,'' Allahın her şeye gücü yeter'' ayetlerindeki her şey ifadesini umumi manada almayarak insan fiillerini kapsamadığını ileri sürmelerindeki çelişkiyi göstermek gibi.
Mucize ile İstidlal
Mucize yani tabiat kurallarının işleyişinin aksine gerçekleşen hadiseleri bir insanın yapamayacağı ve bunu ancak Allah yapacağı için mucize gösteren kişinin peygamberliğine hükmedilir.
Sona Başlangıçla İstidlal
Bir şeyin ilk defa oluşunun ikinci defa oluşuna delil teşkil ettiği abulüyle yeniden diriltmenin mümkün olduğunla ilgili bir istidlaldir.
Dil Mantığıyla İstidlal
Her dilde somut ve soyut varlıkları ifade eden kelimelerin bulunmasından fakat kendi anlamlarından çıkartılarak yapılan yanlışlara karşı yapılan istidlal yöntemidir. Örneğin, oruç anlamına gelen siyam kelimesi imsak vaktinden güneşin batışına kadar geçen süre içinde yemek içmek ve cinsel ilişkiden uzak kalmayı ifade etmesine rağmen onu sır saklamak şeklinde yorumlamaya karşı dil mantığından hareketle eleştiri getirirlir.
Delil Yanlışlığı İle Medlulün Yanlışlığına İstidlal (İn'ıkas-i edille)
Bir hükme götüren delillerin yanlışlanması halinde onların kanıtlamaya çalıştığı hükmün de yanlışlanmış olacağı kabulüne dayanan istidlaldir.Eş'ari kelamında Bakıllani uygulamıştır.Gazzali ise bunun geçersizliğini savunmuş sonraki kelamcılar da bunu benimsemişlerdir. ''delilin butlanından \ geçersizliğinden medlulun butlanı gerekmez. Delilin kurgulanmasında problem olur''(Gazzali)
Nakille İstidlal
Kurandaki akılyürütme tarzlarını esas alan istidlal şeklidir.

C- YÖNTEMLER                        Ennas Whatsap Grubu / http://www.ilimdunyasi.com - http://www.tebyin.com


1.Selef Metodu:

Hz Peygamberden nakledilen ''en hayırlı nesil benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onu izleyenler sonra onların ardından gelenlerdir'' şeklindeki hadisten dolayı ''selef '' olarak kabul edilen ''SAHABE-İ TABİİN- TEBE-İ TABİİN '' üç neslin dini anlama ve yorumlama uygulama tarzını tek doğru yöntem olarak kabul eden ilk dönemlerde Ashab-ı Hadis ulemasınca temsil edilen yöntemdir.sonradan çıkan şey anlamına gelen bid'at terim olarak Selef'in nezdinde din alanında bu 3 nesilden olmayıp daha sonra ortaya çıkan her şeyi ifade eder.

İmam Gazali selef metodunu 7 başlık altında zikreder.

1. Takdis: Allahı şanına uygun düşmeyen şeylerden tenzih etmek
2. Tasdik: Kuran ve hadislerde Allahın isim ve sıfatları nasıl zikredilmişse onları olduğu gibi kabul etmektir.
3. Aczini İtiraf Etmek: Nass da geçen müteşabih ayetler konusunda tevil yapmayıp bu konuda aczi itiraf etmek
4. Sükut.: Müteşabih ayetleri anlamayanların bunlar hakkında soru sormayıp sessiz kalmaları
5. İmsak: (uzak tutma): Müteşabih ifadeler üzerinde tevilden kendini alıkoymak.
6. Keff ( el çekmek): Müteşabih huuslarda zihnen dahi meşgul olmamak
7. Ma'rifet ehlini teslim: Müteşabihleri bilmesi mümkün olan Hz. Peygamber sahabe ve alimlerin söylediklerini kabul etmek.

2.Ehl-i Sünnet Kelamcılarının (Halef) Metodu

Görüşler hususunda çoğu kez selef ile uzlaşmakla birlikte yöntemler hususnda farklılaşırlar.
Selefin uzak durduğu te'vil i benimserler.
itikadi konularda delil olarak Kuran ve mütevatir hadisleri delil kabul ederler.
Ahad hadisler itikatta delil olmaz.

3. Mu'tezile Metodu

* Kelam ilmini sistematik şekilde ortaya koyan mezhep Mu'tezile dir. Bu aslında gayrimüslimlere karşı bir savunma ihtiyacının sonucu olarak doğmuştur.
* Mu'tezile  İslamın temel kaynaklarını aklen tutarlı ve savunulabilirr sistem içinde yorumlamıştır.
* Nass ve akıl çelişirse nassın akla göre te'vil etmesi şeklindedir.
* Mu'tezile itikadi hükümlerin çıkarılmasında Kuran ayetlerinin yanısıra hadisleri de esas alır. Ancak itikadi meseleler iman-küfür meselesi olduğu için ancak mütevatir hadisler kaynak olarak alınabilir.

4. Şia Metodu:

Şia ya göre Hz. Peygamberden hemen sonra ve daha sonra kıyamete kadar olan süreçte islam toplumunun dini ve dünyevi liderinin kim olacağı meselesi insanların tercihlerine bırakılacak basit bir mesele değildir. Çünkü islam şeriati söz konusudur.
Hz. Peygamberden sonra Hz. Ebubekir' in ümmetin başına geçiren sahabenin çoğu yanlış yola saptıklarından onların hadis nakillerine de itibar edilmez. Bu nedenle Şia'nın kendine has bir hadis usul ve külliyatı bulunur.

5. Mutasavvıfların Yöntemi

Başlangıçta dünyadan yüz çevirme ve nefs terbiyesi doğrultusunda doğan tasavvufi akımda islam şeriatine ters gelecek görüş ve tutumlar içerisinde olan bir takım kişi ve gruplar ortaya  çıksa da Kuran ve sünnete bağlılığına özen gösteren ''müteşerri '' ekolleri de içerisinde barındırmıştır.
* Mutasavvıfların dini anlama ve hüküm çıkarmada diğerlerinden farklı olarak ''keşf'' ve ''ilhamı '' eklemeleridir. Buna göre hakikat dediğimiz bazı hususlar herhangi bir akli çaba ve öğrenim olmaksızın bazı kişilerin -sufilerin- kalplerine birden doğabilmektedir.
* Kelamcıların ilk dönemlerinde keşf ve ilham bir bilgi kaynağı olarak görülmezken bazı kelamcılar bunun aksini düşünmüştür.

6. Filozofların Yöntemi

Abbasiler döneminde değişik kültür ve medeniyete ait kaynaklar Arapça ya tercüme edilmiştir. Ve bunlar İslam ilim dünyasına tesir meydana getirdi.özelikle Yunan felsefesi ve bir yunan filozofu olan Aristo nun ciddi etkileri oldu.
Aristo dan sonra -muallimi sani- kabul edilen Farabi
ve daha sonra İbn-i Sina gibi İslam felsefecileri yetişti.
Bu Filozoflar islamı ve temel kaynaklarını kabul ederken düşüncelerinin temelinde Aristo-nun görüşlerini barındırıyordu,nassları da onlara uyumlu şekilde yorumluyorlardı.
Örneğin, alemin Allah' tan zorunlu bir şekilde sudur etmesi peygamberlerin vehbi değil, kendilerinde bulunan birtakım özelliklerle bu payeye eriştikleri , ölümden sonraki hayatı bedenle değil, ruh ile olacağı gibi birtakım görüşler öne sürmüşlerdir.
Onların aklı esas alan kelamcılardan en önemli farkı;
Kelamcıların akla nassı anlayabilmek için başvurmalarına rağmen filozofların akli çıkarımlarını hakikat olarak kabul etmeleridir.


Kaynak: Ennas Whatsap Grupları Yönetim Ekibi  ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir. Bu site üzerinden Kullanabilir faydalanmak isteyenleri sitemize ve whatsap gruplarımıza yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını bulmuyor. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...


Kaynak Web Adresleri :

İLİMDUNYASİ.COM

TEBYİN.COM
Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=7.msg1975

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Meryem Afşar KOÜ

Allah razı olsun Hocam.
Rabbim yardımcınız olsun. :))))
 • Üniversite: Hiçbiri

Zeki Parlak

Şuan yoldayım ve kelam özeti okuyorum. Allah razı olsun hcm her türlü kolaylığı sağladığınız için...
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Tebyin MasteR

Allah'ım! Davranışlarımızı "İnancımızla" bütünleştir; Sözümüzü de "Özümüzle" birleştir.. Allah razı olsun..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yardım Sever Hc.

"Öyle insanlar vardır ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş onları Allah'ı zikirden,namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz"(Nur Suresi/37)
ayetinde gecen insanlardan olmanız, bizlere bu siteyi yapmanız ve bu dersleri sunmanızda Allah rızası için olduğundan Cemalullah ile müşerref olmanız duasıyla...
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Sevgi

Güzel Allah'ım İlim öğrenmek ne güzel Elhamdülillâh 🌸
Vesileniz ile bir çok bilgiye ulaşıyoruz. Rabbim emeği geçenlerden daimi Razı olsun inşaAllah
 • Üniversite: Hiçbiri

Semih Yürük Koü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Sahra

Hakiki hizmet Allah için, karşılıksız ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yapılan hizmettir.. Rabbim hizmetinizi kabul etsin..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Kader koü

Emek verilerek hazırlanmış özetlerinizden istifade ediyoruz Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Tuba koü

Emeği geçenlerden Allah razı olsun..
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Ayşe oüYılmaz K


Esra Altunoğlu koü

Emeği geçen bütün hocalarımızdan Allah razı olsun Rabbim sizleri cennetiyle şereflendirsin.
 • Üniversite: Hiçbiri

Ömer Hamzaoğlu KOÜ

Emek verilerek hazırlanmış özetlerinizden istifade ediyoruz Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Arif Doğmayan

Çok net anlaşılır tane tane ifade edilmiş bu özetlerin tek benzeri ilim dünyası ellerinize sağlık Hocam
 • Üniversite: Hiçbiri

Zuleyha Uzun KOÜ

emegi gecen herkesten Allah razi olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Zuleyha Uzun KOÜ

bu guzel gecede ettiginiz dualar kabul olsun isleriniz kolay olsun sizler bizim islerimizi cok kolaylastirdiniz
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yardım Sever Hc.

"Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği senden istenilmeden yap."  Epictetos

Çok değerli Ennas hocam ve emeği geçen hocalarıma;
Sizlerde bizlere yarar sağlamak için bizler rica etmeden bu kadar güzel bir hizmeti sundunuz Allah razı olsun.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Zeki Parlak

Rabbim ebeden razı olsun...bu ilimleri öğrenmede kolaylık sağlayan hocalarımız çokkk teşekkür ediyoruz....
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Zeki Parlak

İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Sevgi

Rabbim emeği geçenlerden kat kat Razı olsun inşaAllah 🌷
 • Üniversite: Hiçbiri

MERAL EFEOĞLU KOÜ

selefler fılozofların yontemlerı onemlı. hükümlerde tabı.
 • Üniversite: Hiçbiri

Müberra Açıkgöz Koü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Rumeysa Bozkurt Koü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Melek

Emeği geçenlerden Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

zeynep limon koü

Bize bu guzel hizmetleri sunan  kardeslerimizdenAllah ebeden razi olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Nihat Bildek Koü

tebyin ailesine şükranlarımı sunuyorum ALLAH EMEĞİ GEÇENLERDEN RAZI OLSUN
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Adem GÜR Koü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Zeynep İpek Koü

Katkısı olan bütün hocalarımın emeğine yüreğine sağlık.
Rabbim dert keder vermesin.
Gönlünüzün güzelliklerini artırsın.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Zeynep İpek Koü

Katkısı olan bütün hocalarımın emeğine yüreğine sağlık.
Rabbim dert keder vermesin.
Gönlünüzün güzelliklerini artırsın.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

SedefGöktürkKoü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

SedefGöktürkKoü

Elinize emeğinize sağlık...
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Suna öztürk koü

hazırladığınız dökümanların kalitesinden dolayı teşekkür ederim
dualarım sizinle
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Suna öztürk koü

hazırladığınız dökümanların kalitesinden dolayı teşekkür ederim
dualarım sizinle
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Gulay cılm

allah razı osun tum emekleriniz icin
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Aynur Turgut Koü

Buyuk fedakarlikla hazirlanmis ozetler Allah razi olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

zeynep limon koü

Evde kitaptan calisirken disarida da bu ozetleden okadar faydalaniyorumki....bilgiler iyice pekisiyor...cok tesekkur ederiz
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

sumeyrayazicicihanKou

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Adem GÜR Koü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Fatime Zehra Özbaş Koü

Dinine hizmetinizden dolayı Rabbim de sizlere herbir işinizde yardim eyleye inşallah.
 
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

SedefGöktürkKoü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Füsun Kılıç

''İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı kesilir.Ancak şu 3 şey müstesna;Sürekli devam eden sadaka,istifade edilen ilim ve kendisine dua eden salih evlat'
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yasmin74

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yasmin74

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Esra İlaslan Koü

Özetler harika hazırlanmış.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Gülşah

Çok değerli bilgiler hocam eksiksiz bir özet gerçekten çok faydalı oldu,dualarimiz sizlerle, Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git