İslam Tarihi-2 9.Ünite Özeti

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 06 Aralık 2019, 23:08:29

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 9.Ünite Özeti
EMEVİLER DÖNEMİ KÜLTÜR VE MEDENİYET

KURUMLAR
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
a.Halifelik
Muaviye: *Hilafeti siyasi ve askeri mücadeleye dönüştürmesi ve veraset sistemine dayalı saltanat.
* Cabiye toplantısında Mervaniler ve Abdulmelik ile birlikte yaz yoluyla tayin (ahd) usulü.
*Biat merasimi geri planda kaldı. Biat "İşittik, itaat ettik ve Allah'ın kitabı ve Rasulullah'ın sünneti ile amel ettik" şeklindedir.
*Hanedanlığın meşruiyeti: "Hz. Peygamberin mirasının" mirasçıları olarak ehl-i beyti tanımlarken Haşim ve Abdulmuttalib'e değil Abdu Menaf'a bağlamışlardır. Bu sayede Haşim ve Şems gibi yani Emeviler gibi Abbasoğulları ve Alioğulları da buna dahil edilmiştir.
*Hutbelerde Emirül Müminin yanı sıra halifetullah, halifetu Rabbil Alemin, halifetür Rahman gibi.

b.Vezirlik
* Görevini yerine getiren var ama tayin yok.
*Muaviye döneminde Ziyad b. Ebih, Abdulmelik döneminde Revh b. Zinba. Abbasiler'de varlık bulacaktır.

c.Haciplik
*Halife veya vali ile halk arasındaki görevli.
*Özel kalem müdürü.
*Muaviye döneminde can emniyetini temin etmek üzere kurulmuştur.
*Abdülmelik döneminde (Ebu Durre el-Belevi) hem merkezde hem de eyaletlerde çift haciplik sistemi.

d.Katiplik
*Mektup, Harac, Ordu, emniyet, mahkeme katipliği.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
e.Divanlar
* Fey gelirlerinin dağıtılması üzerine ilk olarak Hz. Ömer döneminde kurulan bu teşkilat Emeviler ve Abbasiler zamanında başta askeri ve mali sahalar olmak üzere muhtelif devlet hizmetlerine bakan kurumlara isim olarak verilmiştir.
1. Divanul Cünd: Askeri harcamalar ve onların aldıklar maaşlar. Askerlik mesleği. Sadece Araplar kaydedilmiştir. Asker maaşı almayan mevali bu defterlere kaydedilmezdi.
2. Divanul Harac: Ganimet, cizye, öşür, zekat gibi devlet gelirlerinin toplanması ve dağıtımı. Irak ve İran'da Pehlevice, Suriye ve Anadolu'da Latince, Mısır'da Kıptice tutulurken Abdulmelik döneminde Arapça tutulmuştur.
3. Divanul Hatem: Damga ve mühür divanı. Muaviye dönemi. Devlet arşiv dairesi. Abdulmelik döneminde geliştirildi, Kabisa b. Züeyb getirildi.
4. Divanul Resail: Mektuplar ve Resmi yazışmalar. Divanul İnşa'ya dönüşecek. Başındaki kişiye Katip.
5. Divanul Berid: Posta teşkilatı. Hz. Ömer. Muaviye. Özellikle Abdulmelik güçlendirmiş, Ömer b. Abdulaziz yollar üzerinde menzilhaneler kurmuştur.
6. Divanul Mezalim: Ömer b. Abdulaziz, devlet tarafından zulme uğrayan vatandaşları koruyan bir kurum. Haccac'ın Irak'ta halktan zorla aldığı malları sahiplerine iade etmek için uğraşmıştır. Bunun için Irak beytülmalindeki paralar yetmemiş, Şam'dan para göndermiştir. Ayrıca Haccac'a ait mallar müsadere edilerek Kufelilere dağıtılmıştır.
7. Divanut Tıraz: Kıyafet Divanı. Sancak, bayrak, resmi elbiseler temini.
8. Divanul Müsteğallat: Muhsüller ve değişik gelirler.

f.Vilayetler ve Valiler
Namaz kıldırmak, orduların yönetilmesi, harac amili olmayan yerlerde harac toplama, vuku bulan anlaşmazlıkları çözüme bağlama vs.
Biladu'ş-Şam: devlet merkezi Suriye. Filistin, Ürdün, Dımaşk, Hıms ve Kınnesrin. Hicaz: Merkez, Medine. Mekke, Taif ve Yemen. Irak: Merkez Kufe. Irak-ı Arab, Irak-ı Acem, Uman, Bahreyn, Kirman, Sicistan, Horasan ve Sind. Ziyad b. Ebih, Ubeydullah b. Ziyad, Haccac b. Yusuf, Halid b. Abdullah el-Kasri vs. El-Cezire: Merkez Musul. Ermeniyye, Azerbaycan ve Anadolu'nun bazı kısımları. Mısır: Merkez Fustat. Kuzey Afrika. Endülüs. Libya, Tunus, Cezayir, Fas, merkez Kayravan olan Ifrıkiyye.

g.Şurta Teşkilatı
Şehirlerde emniyet ve asayiş, suçluların takip ve yakalanması Hişam b. Abdulmelik döneminde bağımsız bir kurum.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
h.Berid Teşkilatı
Etkili bir iletişim-ulaştırma düzeni ve siyasi-askeri denetim için şarttır. Geniş coğrafya da elzem olan kurumlardandır. Muaviye. Yollar duraklara ayrılmış, her durakta posta hayvanları konulmuştur. Bölge valilere tarafından bilinmesi için atların kuyrukları ve yeleleri kesilmiştir. Beridler arası 4 fersah veya 12 mil mesafededir. Abdulmelik döneminde güçlendirilmiştir. Posta memurunu bekletilmemesini emretmiştir.

i.Hac Emirliği
Dini ve siyasi bakımdan önemli. Genelde halife çocukları ve akrabalarından. Muaviye'nin oğlu Yezid'i veliaht olmadan önce hac emiri yapmasındaki maksat. Abdulmelik'te oğulları Velid ve Süleyman'ı hac emiri olarak göndermiştir.

ASKERİ TEŞKİLAT
Muaviye döneminde Suriye ordusu 60 bin, Mısır ordusu 40 bin, Kufe ordusu 80 bin, Basra'da 40 bin asker vardır. Daha önce Arap ağırlıklı iken sonraları Berberiler, Türkler, Slavlar dahil edilmiştir. Mevali maaş olarak arap askerlerden daha az almaktadır. Maaşlar; Muaviye 15, Abdulmelik 20, Süleyman 25, Hişam 30 dinar yapılmıştır. III. Yezid asker maaşlarında %10 kesinti yaptığından "nâkıs" lakabıyla anılır. Denizcilik faaliyetleri Muaviye tarafından başlatılmıştır. En eski tersane Mısır'da kurulmuş, Fustat ve Kulzum'da İslam donanmasının ilk gemileri inşa edilmiştir. 648 Kıbrıs'ın fethinde önemlidir. Ahşap ihtiyacından Şam sahilinde Akka'ya taşınmıştır. Buradaki gemilerle Trablus ele geçirilmiştir. 654 Zatus-Sevari savaşı kazanılmıştır. 672 Rodos fethi. Bu Bizans'ı donanmasından ve usta gemicilerinden etmiştir. Abdulmelik Mısır ve Suriye tersanelerine ilave olarak İfrikiyye'de yeni bir tersane kuruyor.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
ADLİ TEŞKİLAT
Kadılık.
Kadı Şureyh, Hz. Ömer'den Abdulmelik'e kadar 60 yıl Kufe kadılığı yapmıştır. Eyaletlerde kadıların tayin ve azli valiler tarafından yapılmaktadır.

Medine 4 fakihi:
*Said b. Müseyyeb,* Ebu seleme, *Urve b. Zübeyr, *Abdulmelik b. Mervan.

Hadis ve fıkıh tedvin edilmediğinden sorunlar halifeyle yazışılarak çözülüyordu. Ömer b. Abdulaziz'in Yemen valisi Urve b. Muhammed, muhakeme usulü ve tatbik edilecek unsurlar.
Gezici kadılar: Horasan kadısı Abdulah b .Bureyde. Kadılar hukuki meselelerin yanı sıra idari, mali, eğitim ve vakıflarda da görevlendirilmiştir.
Mezalim mahkemeleri. İlk olarak Hz. Ali. Abdulmelik Ebu İdris el-Evdi. Ömer b. Abdulaziz bizzat kendisi dinlerdi. Hisbe teşkilatı. Muhtesib. Hz. Ömer döneminde kurumsallaşmıştır.
MALİYE HARAC: bölgenin giderleri ve asker maaşlarına harcanıyor, artan beytülmale. CİZYE
ZEKAT: Tevbe 60. Ayet.
ÖŞÜR: Gümrük vergisi.
GANİMET: Para Politikası Müstakil İslam paralarının basılması. Bizans'a bağlılık nihayete ermiş, ülke sınırları içerisinde parasal birlik sağlanmıştır. Ömer b. Abdulaziz'in maliye ve sosyal alanda yaptığı icraatlar.
Darphaneler: Basra, Kufe, Halep, Humus, Merv, Cundişapur.

EMEVİLER DÖNEMİ İLMİ FAALİYETLER, SANAT VE MİMARİ İLİMLER
Din ve Edebiyat,
Kıraat,
Kuranın Noktalanması: Ziyad b. Ebih Ebu Esved ed-Düeli'nin noktalaması.
Tercüme: Abdülmelik dönemi Arapçalaştırma girişimi ilk tercüme faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Bununla Rumca, Kıptça ve Farsça'dan pek çok kavram Arapça'ya geçmiştir.
Nesir: Mervan'ın katipliğini yapan Abdulhamid el-Katib ve İbnül Mukaffa Farsça'dan Kelile ve Dimne tercümesi.
Şiir: Ferazdak, Cerir b. Atiyye, Ahrar.
Tefsir: Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Zübeyir başta olmak üzere mevaliden İkrime, Ata b. Ebi Rabah, Said b. Cübeyir, Hasan el-Basri. Ayrıca Abdullah b. Selam, Kab'ul Ahbar, Vehb. b. Münebbih ve Abdumelik b. Abdulaziz b. Cüreyc gibi daha önce Yahudi ve Hristiyan olup pek çok malzemeyi İslam kültürüne dahil edenler olmuştur.
Hadis: İsnad uygulaması Genç sahabilerden Abdullah b. Amr b. As, İbn Abbas, Semure b. Cündeb, Cabir b. Abdullah hadis kitabeti ve tedvini Abdulmelik'in Medine halkından hadisleri yazmasını talep etmesi. Ömer b. Abdulaziz'in Zühri'ye resmi olarak hadis tedvin görevi vermesi.
Fıkıh: Medine 4 fakihi: Said b. Müseyyeb, Ebu seleme, Urve b. Zübeyr, Abdulmelik b. Mervan
Hicaz Ekolü ve Irak Ekolü, Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey.
Hicaz Ekolü: Medineli yedi fakih: Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Harice b. Zeyd, Kasım b. Muhammed, Süleyman b. Yesar, Ebubekir b. Abdurrahman b. Haris, Ubeydullah b. Abbas. Ayrıca İbn Şihab es-Zühri, Nafi' ve Ebubekir b. Hazm da bu ekolün temsilcileri.

Irak Ekolü: Alkame b. Kays en-Nehai, Esved b. Yezid en-Nehail, Kadı Şureyh, Mesruk b. El-Ecda, Dahhak, İbrahim en-Nehai, Amr b. Şabi, Said b. Cübeyr, Hammd b. Ebi Süleyman.
Mekke'de: Ata b. Rabah, Mücahid b. Cebr, Amr b. Diar, Abdullah b. Ebu Müleyke, Tavus b. Keysan
Basra'da: Humeyd b. Abdurrahman, Müslim b. Yesar, Hasan Basri, Muhammed b. Şirin
Şam'da: Kabise b. Züeyb, Ebu İdris el-Havlani, Ömer b. Abdulaziz, Mekhul b. Müslim elHuzeli
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
TARİH
1. SİRET KİTAPLARI
A. Sahabe: İlk siyer ve meğazi çalışmaları sahabe nesliyle başlar.
*Kuran-I Kerim: Sahabe Kur'anı ve İslam'ı anlamada Rasulullah'ın hayatını, Rasulullahı anlamada Kuran'ı ve İslam'ı bilmenin önemini kavradı. Abdullah b. Abbas'ın meğazi/siyeri ve ilgili ayetleri öğrenme çabaları.
*Hadisler:
- Abdullah b. Amr b. As'ın 'es-Sahifetu's-Sadıka'
- Ebu Hureyre, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas başta olmak üzere 50 sahabi hadis metinlerini sahifelere yazmıştır. Bu metinler arasında siyer ve meğaziye dair anekdotlar bulunmaktaydı. Ders verdiği günlerinde Tefsir, Fıkıh'ın yanında bir günü de Meğazi'ye ayırmıştır. Yazdıkları Musa b. Ukbe'ye intikal etmiştir.
- Medine Sözleşmesi
- Davet mektupları
- Hudeybiye Müsalahası
- Şahıs veya kabilelere verilen ikta ve ahidname metinleri

MEĞAZİYE DAİR METİNLERE SAHİP SAHABİLER
Abdullah b. Amr b. As, Sehl b. Ebu Hasme el-Ensari, Bera b. Azib ve Said b. Ubade
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
ŞU DURUMLAR SİYERE İLGİYİ ARTIRMIŞTIR
- Hulefa-i Raşidin döneminde özellikle Sasani ve Bizansla savaşlarda Hz. Peygamberin gazveleri anlatılarak askerleri motive etme geleneği
- Ortaya çıkan sorunları çözme
- Hicri takvim
- Divan teşkilatının kuruluş aşamasında sahabe bilgisi ihtiyacı hatta Bedir gazvesine kimlerin katıldığı, Ensar, Muhacir - Ashabın bilinme iştiyakı - Coğrafyanın genişlemesi ile cereyan eden siyasi ve dini tartışmalar"Biz Siyeri Kurandan bir ayet/sure öğrenir gibi öğrenirdik" Zeynelabidin b. Hüseyin b.
Ali

B.TABİUN: Siyer ve Meğaziye ait ilk eserleri yazmak Tabiûna nasip olmuştur. Yazılı Gelenek + Sözlü Gelenek
1. Urve B. Zübeyir: İlk Yazılı Siyer Metinleri (Hz. Aişe'nin yiğeni olan Urve Medine'nin yedi fakihinden birisi olarak gerek teyzesinden gerekse de diğer sahabilerden elde ettiği bilgilerle Abdülmelik b. Mervan ve Velid b. Abdülmelik dönemlerinde Siyere dair sorulan sorulara verdiği yazılı cevaplar mahfuz tutularak Zühri yoluyla rivayet edilmiştir.)
2. Eban B. Osman (Abdülmelik b. Mervan döneminde Medine valisi olan Eban, veliaht Süleyman'a
3. Şurahbil B. Sad El-Hatmi El-Medenî (123/740) Ömer B. Abdulaziz Dönemi...
4. Asım B. Ömer B. Katade (120/738)
5. Abdullah B. Ebubekir El-Hazreci (130/747)
*H. I. Asır Sonu Bilhassa Emeviler Sonu Abbasiler Başı
6. İbn Şihab Ez-Zühri (124/742) Urve, Eban ve Zühri Abdulmelik b. Mervan'ın arkadaşıdır. Ömer b. Abdulaziz'in hadisleri toplamakla görevlendirdiği Zühri, siyer ve meğazi yazıcılığını yeni bir safhaya intikal ettirmiştir.

Zühri'nin talebeleri
Muhammed b. İshak (ö. 768)
Neseb İlmi ve Eyyamul Arab çalışmaları
İsrailiyat, İslam öncesi Arap Tarihi (Vehb. B. Münebbih ve Kabul Ahbar)
Genel Tarih ve Müslümanalrın iç meselelerini ele alan yazarlar: Avane b. El-Hakem, Ebu Mihnef, Seyf b. Ömer, Vehb. B. Münebbih, Cabir b. El-Cu'fi.
Fütühat ve şehir tarihleri: Hasan Basri Fezailü Mekke.

Kelam
Hariciler: Abdulmelik döneminde siyasi görüşlerinin üzerine dini görüşler: iman-amel birlikteliği, amel işlenilmediğinde büyük günah ve kafir olunduğu.
Şia: Emevi-Haşimi çizgisinde gelişen siyasi hareketten mezhebe. Hz. Ali, Hz. Hasan, Hüseyin, Hucr b. Adiy, Tevvabun, Muhtar, Zeyd b. Ali olayları... Mevali desteği. Cafer es-Sadık ve İmamet kavramı.
Şiilik:
1. Kol: ali soyunun dışındaki Haşimilerin imamlığı. Asıl gücünü mevaliden alıyor.
2. Kol: Hz. Hüseyin soyundan gelen imamet çizgisinde ve rejime karşı şiddetten kaçınan ılımlı kol. İmamiyye olacaktır.
Bu iki kol Cafer es-Sadık'ta birleşecek. Ilımlılar 12 İmamcılar, daha radikal olan İsmaililik olarak devam edecektir. Cafer es-Sadık'ın iki kritik adımı: İmamet fikri ile artık halifelikten ayrılarak imamın halife olmak için rejime isyan etmesine gerek kalmayacaktır. Takiyye ile Şiiliğin Sünni sentez içerisinde erimesi engellenmektedir
İktidarın Kureyş'in hakkı olması tezi: Mürcie Ilımlı tavır. Cebriye Kader doktrini. Tıp, Kimya, Musıki
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
EĞİTİM
Camiler: Mescidi Nebevi, Mescidi Haram, Kufe Mescidi, Şam emevi Camii, Basra Ulu Cami, Amr Camii, Kayrevan Ulu Cami.
Küttablar
Saray Eğitimleri: Müeddibler. Muaviye Dağfel b. Hanzala'yı oğlu Yezid; Abdulmelik'ten sonraki halifelerin çocuklarınının müeddibleri.
İlim adamlarının kendi konutları
Pazarlar ve panayırlar: Kufe'deki Kunâse, Basradaki Mirbed.

MİMARİ
Camiler ve Mescitler:
*İbn Zübeyir'in Kabe tamiri, Ömer b. Abdulaziz'in Mescid-i Nebevi yapımı
*Kufe, Basra ve Fustat'ta darul imareler ve mescitler genişletilmiştir.
*Ukbe b. Nafi tarafınfan yapılan KAyravan Ulu Cami, Hişam döneminde genişletildi.
*Şam'da Velid b. Abdulmelik Şam Ümeyye Cami'ni başlattı Süleyman döneminde tamamlandı.
*Abdulmelik tarafından Kubbetus Sahra

*Ayrıca Kudüs Ulu cami, San'a Ulu cami, Halep Ulu cami, Harran Ulu cami, Busra Ömer cami, Amman Cuma cami, Hanun Zebib ve Ümmül Velid cami, Hıms cami, Kasru Mukatil cami, Huzistan'da Suse cam, Diyarbakır Ulu cami.

Şehirler
Muaviye 670, bölge valisi Ukbe b. Nafi tarafından Kayravan, Abdulmelik Tunus deniz üssü olarak kurulmuştur.
Abdulaziz'in Mısır valiliğinde 689 Hulvan, Haccac'ın 702 Vasıt, Velid 715 Lübnan dağlarında Medinetül Ancere (aynul Car), Süleyman Filistin Remle, Hişam Rakka batısında Rusafe, Mervan b. Muhammed'in Irak valisi Yezid b. Hubeyre Fırat kenarında Kasru İbn Hubeyre (Medinetül Kasr).

Darul İmareler
Ordugah şehirlerde mescidin hemen yanı başında yapılan emirlik saraylarıdır. Valilerin ikamet merkezleri. Muaviye'nin Şam Ümeyye Cami'nin yerine inşa edildiği eski kilisenin karşısına el-Hadra sarayı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Saraylar
Hamamlar
Kaleler
Tersaneler
Çarşı ve Pazarlar
Hapishaneler
Mezarlıklar
Kanallar, Setler ve Köprüler

Menzil, Daruz-Zuyuf, Funduk

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3503.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Gülşah

Rabbim, hakkıyla yararlanan kullarından eylesin cümlemizi inşallah.Emeği geçenlerden Allah razı olsun
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Zeynel YILDIZ Koü

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

AliAzakKoü

iyiki varsınız Tebyin Ekibi ..
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Mehmet Pekdemir Koü

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Mehmet Pekdemir

Melek

Emeği geçenlerden Allah razı olsun inşallah..
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git