İslam Tarihi-2 6.Ünite Özeti1- 2.kısım

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 14 Kasım 2019, 01:33:12

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 6.Ünite Özeti1 - 2.kısım
Mervaniler Dönemi

VELİD B. ABDÜLMELİK'İN HAYATI (d. 52/672- ö.96/715) 
(Emevilerin Zirve ve Doğal Sınırlarına Ulaştığı Dönem) 
52 (672) yılında Medine'de doğdu. Kardeşleri Süleyman ve Mesleme ile birlikte özel hocaların gözetiminde yetişti. Babasının vefatından sonra onun birinci veliahtı olarak hilafet makamına geçti (86/705). Babasından kendisine sınırları Cehyun nehrinden Atlas okyanusuna varan güçlü bir ülke devr aldı. Ülkenin birleştirilmesinde payları olan babasının valilerini yerinde bıraktı. Onların tecrübelerinden istifade etti. Kendisi bizatihi Mısır ve Suriye'yi idare ve organize etti. Memleketin doğusunu Haccac'a bıraktı. 
Hulefa-i Raşidîn döneminde başlatılan fetih harekatını yaklaşık yarım asır sonra Velid yeniden başlattı. Velid dönemi, bir bakıma fatih komutanlar dönemidir. Anadolu, Kafkasya, Horasan, Sind ve Endülüs'te büyük fetihler onun döneminde gerçekleştirildi. 
Mâverâünnehir fâtihi Kuteybe b. Müslim, Sind ve civarının fâtihi Muhammed b. Kāsım es-Sekafî, Anadolu ve Kafkasya seferlerinin meşhur kumandanı Mesleme b. Abdülmelik, İspanya fâtihleri Târık b. Ziyâd ile Mûsâ b. Nusayr önemli fetihler gerçekleştirdiler. 
Emevî Devleti'ni dönemin en büyük devleti haline getiren Velîd b. Abdülmelik'in tahtını oğlu Abdülazîz'e bırakmak istediyse de kardeşi Süleyman veliahtlıktan çekilmemiştir. Velid, Haccac'ın ve Kuteybe'nin desteğini aldıysa da Ömer b. Abdulaziz'in sert muhalefetiyle karşılaşmıştır. Bu konuda oluşan gerginlik Velid sonrasında dönemin fatihlerinin Süleyman tarafından cezalandırılmasına sebebiyet vermiştir. 
I. Velîd, 96 (715)'da vefat etti; Onun cenaze namazını Ömer b. Abdülazîz kıldırdı. 
On dokuz oğlu dünyaya gelen Velîd'in iki oğlu (III. Yezîd ve İbrâhim) II. Velîd'den sonra kısa sürelerle halifelik yapmıştır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Velid Dönemi (86-96 / 705-715) Fetihler 
a. Doğu Bölgesi Fetihleri: 
Maveraünnehir (Türkistan = Ceyhun - Seyhun Arası)
Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim 90 (709) yılında Ceyhun nehrini geçerek Sagāniyân, Tohâristan, Beykent ve ardından Mâverâünnehir fetihleri için büyük önem taşıyan Buhara'yı fethetti. 92'de (711) Sicistan Türk Hükümdarı Rutbîl'in barış isteğini kabul ederek bölgeyi hâkimiyeti altına aldı. Ertesi yıl Hârizm melikini vergiye bağladı. 
Mâverâünnehir'in en müstahkem ve ticaret yolları kavşağındaki şehri Semerkant'ı fethetti (93/712). Bir yıl sonra Şâş ve Fergana'yı fethetti. 95'te (714) gerçekleştirdiği seferde Haccâc'ın ölüm haberini alınca Merv'e döndü. Kuteybe, 96 (715)'te çıktığı son seferinde Doğu Türkistan'da Çin hakimiyetindeki Kaşgar'ı fethetti ve Çin'i haraca bağladı. 
I. Velîd döneminde doğu cephesinde ikinci fetih hareketi Sind (Uman denizi- Keşmir dağları arası, günümüzde Pakistan'da bir eyalet) bölgesinde gerçekleştirildi. Haccâc tarafından 89 (708) yılında Sind valiliğine tayin edilen Muhammed b. Kāsım, Deybül (93/712), Sivîstan (Sedûsân), Brahmanâbâd ve Mültan'ı fethederek Sind topraklarının tamamını hâkimiyet altına aldı. Böylece 92-96 (711-715) yıllarındaki fetihlerle bugünkü Belûcistan'dan Hindistan'da Kathiavar'a kadar bütün İndus vadisi İslâm egemenliğine girdi.

b. Anadolu ve Kafkasya Cephesi 
Fetihlerin ikinci cephesini Anadolu (Bizans) ve Kafkaslar teşkil etti. Halifenin kardeşi Mesleme 88-89 (707-708) yıllarında Pozantı, Tuvâne (Tyana) ve Ammûriye ile Eskişehir'i zaptetti. 
91'de (710) el-Cezîre, İrmîniye ve Azerbaycan valiliğine getirilen Mesleme, aynı yıl Kafkasya cephesinde Hazarlar'a karşı düzenlediği seferlerde bazı şehir ve kaleleri ele geçirdi. 
92-93 (711-712) yıllarında Amasya'yı ve bölgedeki bazı merkezleri, 95'te (714) Kafkasya cephesinde bölgenin en müstahkem şehri Derbend'i ve çevresini fethetti. Ayrıca Cerâcime üzerine giderek Amanos bölgesini hâkimiyet altına aldı. 
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
c. Kuzey Afrika ve Endülüs Fetihleri 
Fetihlerin üçüncü cephesi Kuzey Afrika ve Endülüs oldu. Halife, İfrîkıye (Tunus) ve Mağrib valiliğini Mısır valiliğinden ayırıp doğrudan hilâfet merkezine bağlamıştı. Bu sırada Mağrib-i Evsat'ın fethini tamamlamış olan İfrîkıye Valisi Mûsâ b. Nusayr, Mağrib-i Aksâ'yı fethetmek için harekete geçti (87/706). İki yıl içerisinde Sebte (Ceuta) hariç Kuzey Afrika'nın tamamı İslâm egemenliğine girdi. Sardinya, Mayurka ve Minorka adaları, Sicilya'daki bazı şehirler de fethedildi. 
Musa b. Nusayr, 710 Temmuz'unda Endülüs'ü fetih planının ilk adımı olarak, Tarif b. Malik kumandasında 500 kişilik bir askerî birliği keşif gayesiyle İspanya'nın güney kıyılarına yolladı. Tarif, bölgede keşiflerde bulundu ve bol miktarda ganimetler elde ederek döndü. 
92 (711) yılı ilkbaharında kendisine bağlı Berberî asıllı Tanca Valisi Târık b. Ziyâd'ı İspanya'ya gönderdi. Tarık, kendi adıyla anılacak olan boğazı geçerek İspanya fethini başlattı. 
Tarık, Vâdiilekke savaşında Vizigotlar'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Ardından kısa sürede Malaga (Mâleka), Elvira (İlbîre), Cordoba (Kurtuba), Ecija (İsticce) ve başşehirleri Toledo'yu (Tuleytula) fethetti. 
Fetih haberlerini aldıktan sonra 93 (712) yılında Endülüs'e geçen Mûsâ b. Nusayr da başka bir güzergâh izleyerek Sevilla (İşbîliye), Carmona (Karmûne), Nieble (Leble), Merida'yı (Mâride) ele geçirdi ve ertesi yıl Târık b. Ziyâd ile Toledo'da buluştu. İki kumandan fetih harekâtını İspanya'nın kuzeyine doğru iki koldan sürdürdü. Üç yıl gibi kısa bir süre içinde kuzeyde küçük bir bölge olan Asturias dışında İspanya'nın tamamına yakını ele geçirildi.
Mûsâ ile Târık, Zilkade 95'te (714) Halife Velîd'in emriyle Dımaşk'a dönmek üzere Endülüs'ten ayrıldı. Bu fetihler neticesinde İslâm orduları Fransa içlerine kadar ilerledi ve Emevî Devleti'nin sınırları Türkistan'dan Fransa içlerine, Anadolu'dan Hindistan'da Kathiavar'a kadar genişledi. Emevî Devleti, Velîd zamanında askerî gücünün zirvesine ulaştı. 
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Velid b. Abdülmelik'in Faaliyetleri 
*İslâm tarihinde ilk hastahaneyi yaptırmıştır.
*Tabiblere maaş bağlamış, cüzzamlı hastaların tecrit edilmesini emretmiş, cüzzamlılara ve körlere erzak tayin etmiştir. 
*Sakatlara, âmâlara ve fakirlere maaş bağlatıp onlara hizmetçiler vererek onları devlet güvencesi altına almıştır. 
*Muhtaçlar için aşevleri açtırmış, dilenmeyi yasaklamış, beytülmâlden muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Yetimleri ve fakir çocukları devlet himayesine alıp eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılamıştır. 
*Dindar bir hükümdar olarak tanıtılan I. Velîd, Müslümanların üstündeki baskıyı kaldırıp İslâm'ın devlet dini halinde yükselmesini ve Sünnîliğin öncüleri olan bir dinî zümrenin yetişmesini sağlamıştır. 
*Medine âlimlerine zalimce davranan vali Hişâm b. İsmâil'i görevden alıp yerine amcazadesi Ömer b. Abdülazîz'i getirmiştir. Ancak onun yedi yıl sonra Haccâc'ın baskılarına dayanamayarak Ömer'i görevinden aldığı, yönetim muhaliflerine karşı çok sert davrandığı ve bu hususta Haccâc'a müdahalede bulunmadığı bilinmektedir. 
*Velîd döneminde gerçekleştirilen fetihler iktisadî hayatı canlandırdığı gibi bölge ticaretinin Müslümanların eline geçmesini de sağlamıştır. Bu gelirlerle ülke içinde refah artmış, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler canlanmıştır. Gelişmeler imar faaliyetlerine de yansımış, Velîd bilhassa dinî mimari alanında bazıları bugüne ulaşan önemli eserler yaptırmıştır. Emevî mimarisinin şaheserlerinden kabul edilen ve günümüze kadar gelebilen camilerin en ihtişamlı ilk örneğini teşkil eden Dımaşk'taki Emeviyye Camiî bu eserlerin başında gelir. 
*Mescid-i Aksâ'yı yeniden inşa ettiren Velîd, Mescid-i Nebevî'yi de genişletmiştir. Kâbe'nin onarım ve bakımını yaptırmış, Mescid-i Harâm'a ilâveler yaptırmış, onun zamanında Kâbe'nin kapısı ve oluğu ilk defa altınla kaplatılmıştır. Hacıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuyular açılmış, sarnıçlar inşa edilmiştir.
*Sulama işleri ve tarım faaliyetlerine de önem verilmiş, hazineye ait çorak arazilerin ve bataklıkların büyük bir kısmı ıslah edilerek tarıma elverişli hale getirilmiştir. Haccâc, Aşağı Fırat ve Dicle bölgesindeki sulak arazinin ıslahı için kanal sistemini geliştirmiştir. Ülkede yollar ve özellikle hac yolları onarılmış, yeni yollar açılmış, köprüler yaptırılmıştır. Şehirlerdeki caddeler fenerlerle aydınlatılmıştır.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3443.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Halil Poyraz Koü

Bize bu hizmetleri sunan ekibede ayrıca tebrik eder. Gelmiş geçmişlerine cenabı Allah tan rahmet diliyorum
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

AliAzakKoü

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Hümeyra Küçük koü

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Lale

  • Üniversite: Hiçbiri

Yukarı git