Mantık 3 Ünite Soruları 2

Başlatan Lütfiye Demiral, 09 Kasım 2019, 00:34:50

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Lütfiye Demiral

1. Mantık ilminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates
B) Farabi
C) Aristoteles
D) Gazali
E) İbn rüşd

2. Aristoteles mantığa dair eserlerine kendisinden sonra ne ad verilmiştir?
A) Topikler
B) Isagoci
C) Retorik
D) Organon
E) Poetika

3. Aşağıdakilerden hangisi organların eserlerinden oluşan kitaplardan biri değildir?
A) Kavramlar
B) Isagoci
C) Önermeler
D) Kategoriler
E) Retorik

4. 1.Kategoriler
2.Önermeler
3.1.Analitikler
4. Isagoci
Yukarıdakilerden hangisi kilisede Suriyelilere orgunun hangi kitaplarını okumalarını izin vermiştir?
A) 1.
B) 1,3
C) 1,2,3,4
D) 3, 4
E) 2,4

5. Aristoteles mantığın bel kemiği dediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavramlar
B) Kıyas
C) Akıl yürütme
D) Hükümler
E) İcma

6. Organonun tamamını tercüme eden Sabit B. Kurra el Harrani ve Yuhanna b. haylan İslam döneminde hangi önemli bilim adamlarını ve mantıkçılarını yetiştirilmiştir?
A) Abdullah Bin mukaffa ve Yahya B adi
B) İbni Rust ve Ebu bişr Matta
C) Ebu bişr Matta ve Yahya b Adi
D) Huneyn b İshak ve, Halit Bin Velit
E) Halit Bin Velit ve İshak b huney

7. İslam mantık tarihinde ilk muntazam şeklini veren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbni Sina
B) Farabi
C) Gazali
D) Ibn-i rüşd
E) Eflatun

8. Aristoteles'in mantığını alıp kültüre dile ve dine uyarlayan kişiler aşağıdakilerden kimlerdir?
A) Farabi ve Gazali
B) İbni Sina ve Gazali
C) İbni rüşt ve ibni Sina
D) Farabi ve İbni Sina
E) İbni rüşd ve Gazali

9. Farabi ve İbni Sina geleneğine uygun olarak yazılan ve medreselerde asırlar boyunca okutulup şeyhleri yapılan iki önemli eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) El mustasfa ve makasıdu'l felasife
B) Mi'yaru'l ilm ve ebheri nin isagoci
C) Mekasidu le felasife ve Kazu nin şemsiyye
D) Danışname i Ala i ve el mustasfa
E) Ebherinin isagoci ve kazunin şemsiyye

10. Mantık ilminin İslam kültüründe ve düşüncesinde meşruiyet kazanmasındaki en önemli pay aşağıdaki hangi düşünüre aittir?
A) Farabi
B) Gazali
C) İbn rüşd
D) Aristoteles
E) İbni Sina

11. Aristoteles ile mantık eserlerinde en çok önemsediği ve üzerinde durduğum konunun kıyas olduğunu düşünen düşünür kimdir?
A) Kindi
B) Farabi
C) Gazali
D) Sokrates
E) İbni Sina

12. Aristoteles'in Organon adlı eserindeki kitapların hangisinin açıklamaları yanlıştır
A) Kategoriler: aklın genel ilkeleri düşünce şekilleri ve kategoriden bahsedilir.
B) Önermeler: dil şekilleri hükümlerin yapısı ve şekilleri yalnızca mantık yönünden incelenir.
C) Topikler: Kader Yani söz sanatı araştırma ve diyalektik anlatılır.
D) Retorik: hitabetin nasıl yapılacağı ve hitabet türlerinden bahsedilir.
E) Poetika: şiirin nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı şiirde kullanılan önermelerin bilgi değeri incelenir.

13. Aristoteles mantığını isagoci'yi dışarıda bırakarak 8. kitap olarak incelemiş ve Şerhler yapmış düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eflatun
B) Sokrates
C) Gazali
D) Kindi
E) Farabi

14. Mantıkta Aristotelesci olsa da onun Yunan tefsircilerin eserlerini de okumuş tanım teorisi Sokrat Eflatun ve Calinus'tan istifa etmiş önermeler mantığında ise stoacıların fikirlerine yer vermiş düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbni Sina
B) İbni rüşd
C) Farabi
D) Gazali
E) Kindi

15. Gazali fıkıh usulüne dair yazdığı hangi eserinde başına mantığı koymuş mantık ilmini tam olarak kavramış kimselerin ilmine güvenilmeyeceğini belirtmiştir?
A) Mi'yaru'l ilm
B) Mekasidu 'l Felasife
C) El Mustasfa
D) Mihakku'n - Nazar
E) Kıstasu'l Mustakim

16. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk defa mantığı bölümlere ayırırken terim önerme ve kıyasdan sonra 4. bölüm olarak metot konusunu eklemiştir?
A) Petrus Ramus
B) Bacon
C) Descartes
D) Pierre Nicelo
E) Antoine Arnauld

17. I. Klasik mantık= Metafizik
II. Sembolik mantık=Matematik
III. Bulanık mantık=Fizikçiler
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) I. III
B) II. III.
C) I. II
D) Yanlız III.
E) I. II. III

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreselerinde okutulan en meşhur mantık kitaplarından değildir?
A) Ebheri'nin isagoci'si
B) Kazvi'nin şemsiyye
C) Molla fenari'nin şerhi isagocisi
D) İsmail Gelenbevi buhar Burhan'ı Gelenbevi
E) Gallupinin Miftahu'l Funun

19. II Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Ülkemize gelen bilim adamlarından biri ve İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde verdiği Lojistik dersleri dersleri ile Türkiye'deki mantık çalışmalarında yeni bir dönem açmış kişi kimdir?
A) Hans Reichenbach
B) Necati Öner
C) Salih Zeki
D) Lütfi Aliasker Zadeh
E) David Hilbert

20. Sizi bir ağaca ahlaki verimli Bir tarlaya Fizikle ahlakı koruduğu için mantığı da su benzetenler kimlerdir?
A) Sofistler
B) Stoacılar
C) Süryaniler
D) Aristoteles
E) Sokrates

21. Mantığın Nahiv ilmine benzeten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates
B) Gazali
C) İbn rüşd
D) Farabi
E) Aristoteles

22. Mantıktan başka Kesin bilgiyi elde etmenin mümkün olmadığı tezini öne süren düşünür kimdir?
A) Hans Reichenbach
B) Gazali
C) İbn rüşd
D) Aristoteles
E) Bacon

23. Mantık herhangi bir bilimle uğraşmadan önce öğrenilmesi gereken şeydir diye nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates
B) Farabi
C) Gazali
D) İbn rüşd
E) Aristoteles

24. Mantık ifadesi ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır?
A) Sokrates
B) Süryaniler
C) Stoacılar
D) Aristoteles
E) Sofistler

25. Muallim-i Evvel olarak bilinen düşünür aşağıdakilerden kimdir?
A) Aristoteles
B) Sokrates
C) Descartes
D) Bacon
E) Nesturi

26. Aristoteles mantığı İslam dünyasına geçişini sağlayan lar genellikle hangi mezhebin mensupları Iğdır?
=NESTURİ

27. Halife Mansur zamanında çevirilen eserlerin çoğunluğunu hangi ilimler oluşturur?
=Astroloji ve hendese ilimleri

28. İslam dünyasında ilk tercüme faaliyetleri ne zaman başlamıştır?
=Halit Bin Yezid bin Muaviye zamanında

29. Çevirdiği İlim ve usul adlı kitapla modern mantık ilk defa Türkçe literatüre girmesini sağlayan kişi kimdir?
=Salih Zeki

30. Olasılık mantığı adıyla sonsuz sayıda doğruluk değerli bir mantık sistemini kuran kişi kimdir?
=Hans Reichenbach


1.C   2 D    3.A    4.C    5.B    6.C    7.A    8.D    9.E   10.B    11.C   12.B    13.D    14.A    15.C    16.A    17.E    18 E    19.A   20.B  
21.D    22.B    23.E    24.C    25.A

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3403.0

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Emine ÖZTÜRK

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

gülhan arslan

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Özlemavci

Allah razı olsun hocalarım çok çok güzel emek verilerek hazırlanmış
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Zeynep ünlü

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Nurdan

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

fatihaslankou

Sorular muazzam Allah razı olsun
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git