İslam Tarihi-2 7.Ünite Özeti

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 07 Kasım 2019, 02:27:13

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 7.Ünite Özeti

SÜLEYMAN B. ABDÜLMELİK DÖNEMİ 96-99 (715-717)
*56-60 (675-680) yılları arasında Medine'de doğdu.
*Kardeşi Velid'in halifeliği zamanında Cündifilistin valisi oldu
*Kudüs'e yaklaşık 45 km. uzaklıkta Remle şehrini kurdurdu ve orayı yönetim merkezi yaptı.
*Haccac'ın hapse attığı Yezid b. Muhelleb, hapisten kaçarak Süleyman'a sığınmıştı. Süleyman da Velid'e rica ederek ve borçlarına kefil olarak affedilmesini sağlamıştı.
*Velid Abdulaziz'i veliaht yapmak için Süleyman'dan veliahtlık hakkından feragat etmesini istedi.
Haccac ve Horosan valisi Kuteybe b. Müslim, Velid'in yanında yer aldılar.
Ömer b. Abdulaziz ise Süleyman'ı destekledi.
*Halifelik tartışmalarında iki kardeş arasında husumet çıkmıştır Velid'in ölümüyle kardeşi Süleyman Kudüs'te halife olarak biatları kabul etti (96/715), sonra Dımaşk'a giderek hilafet makamına oturdu.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Süleyman'ın ilk icraatları
*Haccac tarafından hapse atılmış olan binlerce mahkûm için umumi af ilanı,
*Sürgünlerin yerlerine dönmesine izin verme,
*Esirleri serbest bırakma,
*Geciktirilen namazların vaktinde kılınmasını sağlama,
*Velid'in valilerini görevden alarak yerine yeni valiler atadı.

Cezalandırma Politikası
*Irak Valiliğine Haccac'ın can düşmanı Yezid b. Mühelleb'i getirerek onu Yezid 'in eliyle cezalandırmaya çalıştı.
*Sıranın kendisine geleceğini bilen Kuteybe b. Müslim halifeye mektup yazarak görevde bırakıldığı takdirde hizmetine devam edeceğini bildirdi.
*Bu arada başına gelecekleri önlemek için mektuplarının cevabını beklemeden bir isyanbaşlattı. Fakat Arap kabilelerinden beklediği desteği bulamadı ve kızdırdığı Temimliler'in öncülük ettiği birlikler tarafından ortadan kaldırıldı (96/715).
*Haccac'ın akrabası olmanın dışında bir suçundan bahsedilmeyen Sind fatihi Muhammed b.Kasım es-Sekafi, yerine tayin edilen Yezid b. Ebu Kebşe es-Seksekî tarafından zincire vurulup Irak'a gönderildi, Vasıt'ta zindana atılarak işkence altında öldürüldü.
*Süleyman b. Abdülmelik'in eski bürokratları (vali-komutan) cezalandırma politikası, Yezid b. Mühelleb'in mensup olduğu Yemenli kabileler (Kelbîler) ile, cezalandırılan devlet adamlarının mensup oldukları Kaysî kabileler arasındaki rekabeti kızıştırmıştır. Bu durum Emevî devletinin yıkılmasını hızlandırmıştır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mesleme b. Abdülmelik'in İstanbul Kuşatması
*Velid'in başladığı askeri hazırlıkları devam ettirerek Bizans sınırına yakın Haleb yakınlarındaki Dabık'ı askeri üs haline getirdi.
*97 (715)'te kardeşi Mesleme'yi 100.000 kişilik bir ordunun başında İstanbul'un fethi içinsefere gönderdi.
*Maraş üzerinden İstanbul'a doğru yol alan orduya daha sonra irili ufaklı 1800 gemiden oluşan bir donanma yardıma gelmiştir.
Savaşın Kaybedilme Nedenleri
1. Kış Şartlarının ağır geçmesi
2. Bizans'ın "Rum ateşi" adı verilen bir silaha sahip olması
3. Şehir surlarının dayanıklılığı vb. nedenlerden dolayı fetih gerçekleşmemiştir.

*99 (717) yılı başlarında Süleyman'ın vefat etmesi ve yeni halife Ömer b. Abdülaziz'in kuşatmayı kaldırıp geri dönmesi talimatı vermesinden sonra İstanbul kuşatması sona erdirilmiştir.
*Mesleme'nin bu kuşatma sırasında Bizans makamlarının da izni ile İstanbul'da Müslümanlar için bir cami ve Müslüman esirler için bir bina yaptırdığı rivayet edilir.

Cürcan ve Taberistan'ın Fethi
*Irak valisi Yezid b. Mühelleb, halifeden daha önce valilik yaptığı Horasan valiliğini istedi.
*İsteği kabul edilince Irak şehirlerine vekil valiler atayarak Horasan'a gitti.
*Yezid, düzenlediği seferlerle Cürcan ve Taberistan'ı fethetti (98/716).

Süleyman'ın Vefatı ve Ömer b. Abdulaziz'i Veliaht Tayini
*Veliaht tayin ettiği oğlu ölünce o da ağır bir hastalığa yakalandı.
*Halifelik makamına tayin edilebilecek başka oğlu ve kardeşleri olmasına rağmen meseleyi danışmanı Reca b. Hayve ile istişare etti.
*İstişareler sonucunda amcazadesi Ömer b. Abdulaziz'i yerine veliaht tayin etmeye karar verdi.
*Kardeşi Yezid'i de ikinci veliaht tayin etti.
*Süleyman'ın kindarlığı devletin yıkılışını hızlandırmıştır. Alimlere önem vermesi ve alimlerin devlet yönetiminde söz sahibi olması devletin kalitesini yükseltmiş, İslam'ın devlet dini olmasını sağlamıştır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
ÖMER B. ABDULAZİZ DÖNEMİ 99-101 (717-720)
Halifeliği öncesi Ömer b. Abdulaziz
*61'de (680) Medine'de doğdu.
*Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer'in torunu Ümmü Âsım'dır
*87 (706) yılında Hicaz valiliğine tayin edildi.
*Valilik merkezi Medine'deki ilk icraatı, şehrin on meşhur fakihiyle görüşüp meseleleri kendileriyle istişare ettikten sonra karara bağlayacağını bildirmek oldu.
*Yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasında beş defa hac emirliği yaptı. Halife I. Velîd'in talimatıyla Mescid-i Nebeviyi genişletti ve Resûlullah'ın namaz kıldığı diğer mescitleri yeniletti.
*Irak Valisi Haccâc'ın uygulamalarını sert bir şekilde eleştirmesi görevinden azliyle neticelendi (93/712).

Halifeliği ve İdarî İcraatları
*100 (718-19) yılında Bizans tarafından tahrip edilen Lazkiye şehrini yeniden inşa ve tahkim ettirdi.
*Mâverâünnehir bölgesindeki fetih hareketini durdurdu.
*Sınırları korumak ve Bizans'a saldırı fırsatı vermemek için yaz- kış seferlerini devam ettirdi.
*Azerbaycan'a saldıran Türkler hezimete uğratıldı.
*Pireneler'i aşıp Güney Fransa içlerinde ilerleyen İslam orduları Toulouse şehrine kadar ulaştı.
*Emevîlerin geleneksel saltanat görüntülerine son verdi(lüks eşyaları beytülmâle koydurması, Köle ve cariyeleri azat etmesi, halktan biri gibi yaşaması, hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla)
*Halka zulmeden ve yolsuzluklara adı karışan valileri ve memurları görevden uzaklaştırdı.
*Valilerin ticaretle uğraşmasını ve hediye almasını yasakladı.
*Valilik, kadılık, vergi memurluğu görevlerini halifelikle birlikte dört temel esas kabul etti.
*Kadılık görevine hukuk bilgisi yanında takvasıyla temayüz etmiş âlimleri getirdi.
*Kötülüklerinden emin olunamayacağı gerekçesiyle devlet dairelerinde çalışan gayrimüslimleri görevden aldı.
*İlk dört halifeyi örnek alan davranışları sebebiyle Hulefâ-yi Râşidîn'in beşincisi sayılmaktadır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Halka Yönelik İcraatları
*Memurlardan şikâyeti olanların doğrudan kendisine başvurabileceğini bildirdi.
*Cuma gününü mezalim mahkemesi duruşmalarına ayırdı.
*Kendisinden izin alınmadan idam ve el kesme cezalarının uygulanmasını yasakladı.
*Suçlulara dayak atılmasını yasakladı.
*Hapishaneleri ıslah ederek suçluları işledikleri suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi.
*Muaviye'den itibaren Emevi hanedan mensuplarının ve devlet adamlarının gasp ettikleri malların tespitini ve hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı.
*Muaviye tarafından Mervan'a ikta edilen ve zamanla kendisine miras kalan Fedek arazisini sahipleri olan Ehl-i beyt mensuplarına iade etti.
*Önceki halifeler tarafından kendisine verilmiş diğer gayrimenkulleri ve kıymetli eşyayı beytülmale devretti.
*Hanımının mücevherlerini ve evindeki fazla eşyayı da beytülmale koydurdu.
*Halifelik görevi karşılığında maaş almayı reddetti.
*Emevi hanedanı mensupları ve diğer devlet adamlarının haksız kazançlarının tespiti için geniş kapsamlı bir çalışma başlatması ellerindeki malların alınmasına tahammül edemeyen yakınları tarafından tepkiyle karşılandı ve ölümle tehdit edildi.
*Ancak o bu tehditlere aldırmadan bu uygulamayı ısrarla sürdürdü.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
İç Barışa Yönelik İcraatları ve Tebliğ Faaliyetleri
*Hz. Ali evladı ve Hariciler 'in de yönetimle barış içinde yaşamasını sağladı.
*Muaviye devrinden beri devam eden, hutbelerde Hz. Ali'nin lanetlenmesi adetini kaldırdı.
*Onun evladına ve taraftarlarına karşı çok iyi davrandı, ellerinden alınan emlaki geri verdi.
*Kaderiyye görüşünü benimseyenlerle ilmî münazaralara girişip liderleri Gaylan ed-Dımaşki'yi ikna etmeyi başardı.
*Emevîler'in ilk dönemlerinden itibaren ikinci sınıf Müslüman muamelesi gören mevaliyi Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etti.
*Gayrimüslimlerin idare ve Müslümanlar aleyhindeki şikayetlerine kulak vererek haksız yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve diğer mallarını iade etti ve mağduriyetlerini giderdi.
*Yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayırdı.
*Ülkesindeki gayri Müslimlerin ihtidası için büyük gayret sarf etti, davet mektupları ve tebliğ heyetleri göndererek onları İslam'a çağırdı.
*Berberî kabilelerinin tamamı onun gayretleriyle Müslüman oldu.
*Hindistan hükümdarlarından birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte Müslüman oldular.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mali Alandaki Düzenlemeler
*Abdülaziz başarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi.
*Fethedilen toprakların Müslümanların ortak mülkü olduğu düşüncesinden hareketle 100 (718-19) yılından itibaren haraci arazilerin satışını yasakladı.
*Önceden Müslümanlara satılmış olan bu nevi araziler için toprak vergisi olarak haraç, mahsulünden de öşür vergisi olmak üzere iki vergiyi birden aldı.
*Emevi valilerinin mevaliden aldığı cizyeyi kaldırdı.
*Zimmilerden ruhban sınıfını ve cizye ödemekte zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf tuttu.
*Dinî bir esasa dayanmayan bütün vergileri kaldırdı.
*Mandaların ve madenlerin zekâtı ve gümrük vergisiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı.
*Deniz ticaretini ve tarımı teşvik etti, sulama işlerine önem verdi.
*Ziraatı geliştirmeleri için zimmîlere cizye muafiyeti tanıdı.
*Vergileri öncelikle mahalli ihtiyaca harcadı.
*Yeterli geliri olmayan bölgelere yardımda bulundu.
*Mali sistemde yaptığı düzenlemelerle güçlenen devlet hazinesini savaş yapmak veya isyanları bastırmak için değil halkın refah düzeyini yükseltmek için kullandı.
*Bu yapılan reformlar nedeniyle zekâta muhtaç kişi sayısı azaldı. Bundan dolayı. Artan zekât ve vergi gelirlerinin bir kısmı esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekarları evlendirmek için kurulan yardım fonlarına aktarıldı. Fakirler ve yolcular için aşevleri, işlek yollar üzerinde yolcuların bir gün ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi. 
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ömer b. Abdülaziz'in Şahsiyeti ve İlmî Faaliyetleri
*Adaletiyle Hz. Ömer'e, zühd ve takvasıyla Hasan-ı Basri'ye, ilim bakımından Zührî'ye benzetilir.
*Kamu mallarını yetim malına benzetir.
*Ömer b. Abdülaziz çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis ravisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelam alimidir.
*İbnü'l-Bagandî onun rivayet ettiği hadisleri Müsned'inde derlemiştir.
*Abdülkahir el- Bağdadî, Ömer'in tabiîn neslinden Ehl-i sünnet kelamcılarının ilki olduğunu ve Kaderiyye 'ye reddiye mahiyetinde bir risale yazdığını söyler.
*Abdülkahir el- Bağdadî, Ömer'in tabiîn neslinden Ehl-i sünnet kelamcılarının ilki olduğunu ve Kaderiyye'ye reddiye mahiyetinde bir risale yazdığını söyler.
*Zührî, onun emriyle derlediği hadis mecmualarını çoğaltıp çeşitli bölgelere göndermiştir.
*Süryanice bazı tıp kitaplarını Arapça 'ya tercüme ettirdiği de bilinmektedir.
*Nusayb b. Rebah da onun için methiye ve mersiyeler kaleme almıştır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
II.YEZİD B. ABDÜLMELİK'İN HAYATI (71/691-105/724)
*Anne tarafından Süfyanî, baba tarafından Mervanî'dir.
*Annesi Âtike, bütün ilgisini oğlu Yezid'e yöneltmiş, onu şımarıklık, bolluk ve lüks içinde yetiştirmiştir.
*Yezid, devlet başkanı olunca dinî hassasiyetlerden tamamen uzak bir şekilde sarayı eğlence meclisine çeviren hafif meşrep bir yönetim sergilemiştir.
*(101/720). Cuma namazlarını kıldırmayı kardeşi Mesleme'ye bırakarak Cumalarda bile halkın arasına çıkmamıştır.
*Habbabe ve Sellame adlı iki şarkıcı cariye olmuştur. Siyasi danışmanları gibi faaliyetgösteren bu iki kadın, devlet yönetiminde etkili olmuş, vali atamalarına kadar devletişlerine karışmışlardır.
*Yerine kardeşi Haşim'i birinci veliaht, oğlu Velid'i ikinci veliaht tayin etmiştir. 105(724)yılında vefat etmiştir. Dört yıl devlet başkanlığı görevini yürütmüştür.

Yezid b. Abdülmelik'in İcraatları ve İsyanlar
a)Yezid b. Mühelleb el-Ezdî İsyanı: Kaysilerin devlet yönetiminde etkin oluşu en başta bir Kaysî düşmanı olan Yezid b. Mühelleb'in isyanına sebep oldu. İbni Mühelleb, Iraklılardan ve mevaliden oluşan ordusuyla Vâsıt'ı ele geçirerek Kûfe üzerine yürüdü. Mesleme komutasındaki Emevi ordusuyla Akr mevkiinde karşı karşıya geldi. Yezid b. Mühelleb ağır bir yenilgiye uğrayarak öldürüldü (102/720). Kardeşleri ve yakınları ağır cezalara çarptırılarak mallarına el konuldu. Yemenli Ezd kabilesinden çok sayıda insan bu isyan sonrası öldürüldü.
Sağ kalanları ise esir edilerek başkente götürüldü. Kadınlarla çocukları esir pazarlarında köle olarak satılarak rezil- rüsvay edildi.
b)İki Kabile Boyunu Birbirine Düşürmesi: Yezid, rekabet halindeki iki kabileden biri olan Kaysilere meylederek kabile mücadelesini yeniden başlatacak icraatlarda bulundu. Önce Ömer b. Abdülaziz'in valilerini azledip onların yerine Kaysî valiler tayin etti. Bu icraatları sebebiyle Kaysileri temsil eden Sakifliler, Yezid döneminde siyasî etkinlik noktasında en parlak yıllarını yaşadı. Bu icraatı Kelbilerin muhalefetine sebep oldu.
İbni Mühelleb isyanı sonrası Irak'a Yemenlilere düşmanlığı ile tanınan Kaysî Ömer b. Hübeyre vali olarak atandı. Onun yönetiminde İbni Mühelleb taraftarı Yemenliler sürekli takibata uğratılarak ülkenin esas kurucusu olan Kelbilere karşı açıkça bir savaş ilan edildi. Emevî asrında Süleyman b. Abdülmelik eliyle Kelbilerin, Yezid b. Abdülmelik döneminde de Kaysilerin öne çıkarılarak karşı tarafa baskı ve zulüm yapılması devlete olan güveni sarstı. İçeride ve dışarıda devletin itibarı zedelendi. Bu durum Abbasi davetini daha da güçlendirdi
c)Mevaliden Yeniden Cizye ve Haraç Alınması: Yezid, Ömer b. Abdülaziz'in mevaliden kaldırdığı cizye ve haraç vergilerini tekrar koyması mevali isyanlarına sebep olmuş, Berberilerin Kuzey Afrika valisini öldürmesine sebep oldu.
d)Haricilerle Mücadele: Yezid b. Abdülmelik'in yönetim anlayışı ve politik tercihlerine karşı Haricîler, Irak'ta isyan etti. Devletin ordusunu mağlup ettiler. Nihayet, Mesleme komutasındaki ordu uzun süren uğraşlar sonucunda Hariciler etkisiz hale getirildiler
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
HİŞAM B. ABDÜLMELİK (Halifeliği: 105-125/724-743)
*72 (691-92)yılında Medine'de (veya Dımaşk) doğdu.
*Otuz üç yaşında Emevi halifesi oldu.
*Hişam, devlet başkanlığı döneminde; ülkede iç karışıklıklar yoğunlaşmıştı
*Mevali 'ye karşı Arap milliyetçiliği fikri güç kazanmıştı.
*Şiilerin ayaklanması, Abbasî daîlerinin propagandaları ve Hariciler' in devleti sarsan isyanları onundevrinde meydana gelmişti.
*Hişam'ın devlet başkanlığı bütün bu olumsuzlukları düzeltme amacı gütmüştür.

İcraatları;
*İlk icraatı, başkenti Dımaşk'tan Rusafe'ye almaktır.
*Hişâm zamanında Anadolu'ya her yaz mevsiminde düzenli bir şekilde askerî harekâtgerçekleşmiştir.
*Ayrıca Gürcistan fethedilmiş ve halifenin kardeşi Mesleme, Dağıstan'a yaptığı akınlarlabölgede İslâm hâkimiyetini tesis etmiştir.
*Hişam, divan defterlerini yeniden tanzim ettirmiş ve Horasan'daki yazışmaları da Farsçayerine Arapça ile yaptırmıştır.
*Hişâm,şurta(polis)teşkilatını kadılıktan ayırarak bağımsız hale getirmiş ve şurtayı yalnız suçluların takibiyle görevlendirmiştir.
*Hişam, Berîd (posta) teşkilâtını da yeniden düzenleterek bu müesseseye özen göstermiştir.

Hişam b. Abdülmelik'in Denge Siyaseti
*Süleyman'ın Kelbîlere, Yezid'in Kaysîlere meyletmesi sebebiyle iki kabile arasındaki rekabet kızışmış, devlet bu çekişmelerden çok zarar görmüştü.
*Irak'ta Yemen asıllı Kelbiler üzerinde ağır bir baskı uygulayan Irak genel valisi Ömer b.Hübeyre'yi görevinden azlederek onun yerine aslen Kaysî olan fakat Kelbilere akraba olan Becîle kabilesine mensup Halit b. Abdullah el- Kasrî'yi tayin etti
*Halit b. Abdullah, Irak'ta on beş yıllık valiliğinde Şii hareketlerini ve haricî isyanlarını önleyerek Irak'a müreffeh ve huzurlu dönemlerinden birini yaşattı.
*Hişam, diğer vilayetlere vali atamalarında da kabileler arası denge politikasına riayet edecek kişiler tayin etmeye özen göstermiştir.

Irak, Horasan ve Maveraünnehir'de Durum
a.Türkler ile Mücadele: Türgiş Halanı Su-Lu ile yapılan mücadele kaybedilerek Maveraünnehir bölgesindeki üstünlük Türklere geçmiştir.
*Horasan'a valisi Cüneyd el-Mürrî, Beykent yakınlarında Türklerle yaptığı savaşı kazandı.
*Ardından Semerkant ve Buhara'yı kuşatan Türk ordularını püskürttü. 
b.Haris b. Süreyc İsyanı: Buhara ve Harizm bölgelerine yapılan seferlere bir Emevi komutanı olarak katılan Haris mevalilerin haklarını korumak için 734 yılında isyan etti.
*Mevali, haksız vergi uygulamalarından dolayı Harris'in etrafında toplandı.
*Haris, kısa zamanda Horasan bölgesinde Mürcie mezhebinin en güçlü liderlerinden biri olarak tanındı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Zeyd b. Ali'nin Ayaklanması
*Hişam tarafından Irak'a genel vali olarak tayin edilen Yusuf b. Ömer es- Sakafî döneminde Kûfe'de Ali evladından Zeyd b. Ali b. Hüseyin, Şiilerin kışkırtmaları sebebiyle halifeliği Ümeyye ailesinden almak için faaliyete geçti.
*Zeyd b. Ali, dönemin zühd ve takvasıyla temayüz eden en önemli din alimlerindendi.
Zeyd'in kıyamının başlıca sebepleri;
a. Zeyd'le Halife Hişam arasında Hz. Ali'nin vakıflarının idaresiyle ilgili meseleler üzerinde geçen sert bir tartışma,
b. Devlet malını zimmetine geçirmekle itham edilen önceki Irak valisi Halid b. Abdullah El-Kasrî'den aldığı iddia edilen hediye ve bağışlar sebebiyle Zeyd'in Kûfe'ye getirilereksorgulanması.
c. Hişam'ın, huzuruna çıkan Zeyd'e ağır hakaretlerde bulunması.
d. Yönetimden memnun olmayan Kûfe'lilerin Zeyd'i ayaklanmaya teşvik etmesi.
*Ebu Hanife'nin de desteklediği bu ayaklanma 100 (718) yılından beri gizli bir davet yürüten Abbasi muhalefetini güçlendirmiştir.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mısır ve Kuzey Afrika'daki İsyanlar
*Mısır'da haraç vergisinin arttırılması geniş çaplı Kıbtî ayaklanmasına sebep oldu
*Araplar İfrikıye ve Mağrib'i fethettikten sonra buralarda yaşayan yerli halkı (Berberiler)İslamlaştırmışlar,
*Berberiler, Mağrib'in fethinde Araplara kılavuzluk ettikleri gibi İspanya'nın fethinde de önemlirol oynamışlardı
*Bu hizmetlerinin karşılığında ganimetlerden eşit pay almaları gerekirken gayrimüslim muamelesi görmüşlerdi.
*Ifrikiye ve Mağrib valiliğine atanan Kaysilerden Ubeyde b. Abdurrahman
*Kelbilere zulmetmeye başladı. Ayrıca mevaliye de sert davranması Hariciliğe kayan Berberilerin çoğalmasına neden oldu.
*Haricî- Berberî isyanları artınca devlet baş edemez oldu. Tanca valisini öldürdüler. Kuzey Afrika'da terör estirdiler.
*Kuzey Afrika'da isyanlarını sürdüren Hariciler önemli şehirleri ele geçirerek Abbasi ihtilaline kadar isyanlarını devam ettirmişlerdir.

Endülüs'teki Gelişmeler
a.Balatü'ş-Şüheda Savaşı (114/732):
*Endülüs valiliğine tayin edilen Abdurrahman b. Abdullah el-Gafikî de Fransa üzerine yürüdü.
*Ancak Ramazan 114'te (Kasım 732) Charles Martel kumandasındaki Franklar'la Poitiers yakınlarında yaptığı savaşta (Belatüşşüheda) yenilerek şehit oldu. 
b.Kabile Mücadelelileri:
*Haricî Berberilerin 122 (740) yılında Kuzey Afrika'da çıkardıkları isyanlar Endülüs'e de sıçramıştı.
*Bu sırada isyancılardan kaçan Suriyeli birlikler, buradaki Berberi isyanlarının bastırılmasında önemli rol oynadı.
*Endülüs'te Belediyyûn ile Şamariyyûn (Suriyeli Askerler) arasında çok çeşitli mücadeleler oldu.
*Endülüs'te de Kaysî- Kelbî arasındaki mücadele bölgede büyük sıkıntılara yol açtı.

Kafkasya ve Anadolu'daki Mücadele
*Hişam 725 yılında İrminiyye ve Azerbaycan valisi Cerrah b. Abdullah'ı Hazarlar'a karşı bir sefere göndermişti.
*Cerrah'ın mağlup düşmesi üzerine Halife, kendi kardeşi Mesleme b. Abdülmelik'i Cezire, Erminiyye ve Azerbaycan valiliğine getirildi.
*Hazar hakanını mağlup ederek Lan şehrini ele geçirmişti (109 /727).
*İki yıl sonra yine aynı bölgenin valiliğine getirilen Cerrah, Hazarlar'ın başşehri Beyza'ya kadar olan yerleri fethetti ancak 730 yılında Hazarlar'a saldırısında yenildi ve öldürüldü.
*Hazarlar bu başarılı saldırılarıyla Musul'a kadar geldiler.
*Mesleme'yi tekrar bu bölgenin valiliğine tayin etti.➢Derbent'i fethederek oraya 24.000 paralı asker yerleştirdi. Gürcistan'ı da fetheden Mesleme, Dağıstan'ı da alarak orada İslam'ın hakimiyetini tesis etti.
*732 yılında görevinden azledilen Mesleme'nin yerine onun emrinde savaşan Mervan b. Muhammed tayin edildi.
*Mervan, 737 yılında Hazarlar'la bir antlaşma yaparak orada sükûneti sağladı.
*Mesleme, Kayseri'yi fethetmiş, İznik'e kadar ilerlemiştir. Bu seferlere Hişam'ın oğulları Musa ve Süleyman da katılmışlardır
*740 yılında Seyitgazi'de Emevi ordusu Bizans ordusu karşısında ağır bir yenilgi almıştır.

Hişam b. Abdülmelik'in İcraatları ve Vefatı
*Emevî devri sivil mimarisinin başlıca örneklerinden olan Kasrü'l-hayri'l-garbî ve Kasrü'l-hayri'ş-şarkī gibi eserler yaptırdı,
*Hilâfet merkezini Dımaşk'tan Fırat kenarındaki Rusâfe şehrine naklettirdi.
*Tarıma çok önem vererek Dicle sularının taşmasını önlemek için setler inşa ettirmiştir.
*Dımaşk'ta Berada nehrinden on üç kanal açıldı.
*Meşhur mühendis Hasan en-Nabatî'den faydalanılarak Irak'ta da çeşitli kanallar açtırmıştır. Baraj ve köprülerin yapımına önem vermiştir.
*Endülüs Emevî Devleti'nin kurucusu Abdurrahman b. Muâviye b. Hişâm (I. Abdurrahman) onun torunudur.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.comKaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3375.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Gülşah

Allah razı olsun çok anlaşılır olmuş hocam renkler ayrı bir güzellik katmış selam ve dua ile inşallah,başarılar dilerim...
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Kevser sezgin

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Mehmet Pekdemir Koü

Eyvallah güzel olmuş özetler.
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Mehmet Pekdemir

Yukarı git