İslam Tarihi-2 7.Ünite Özeti - 2

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 03 Kasım 2019, 23:49:13

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 7.Ünite Özeti - 2
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Süleyman B. Abdülmelik Dönemi 96-99 (715-717)
Velid b. Abdulmelik'in kardeşidir. Hicri 55-60 (675-680) yılları arasında Medine'de doğdu.   Kardeşleri Velid ve Mesleme ile birlikte özel hocaların gözetiminde yetişti. Kardeşi Velid'in halifeliğinde Cündifilistin valisi oldu. Bu sırada Kudüs'e yaklaşık 45 km. uzaklıkta Remle şehrini kurdurdu ve orayı yönetim merkezi yaptı.
Velid, oğlu Abdülaziz'i veliaht yapmak istedi.  Amcazadesi  Ömer b. Abdülaziz, Süleyman'ı desteklemiş ve bu teklife karşı kesin bir tavır almıştı. Velid vefat edince Remle'de bulunan Süleyman, Kudüs'te halife olarak biatları kabul etti (96/715), sonra Dımaşk'a giderek hilafet makamına oturdu.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Süleyman'ın ilk icraatları:
Haccac tarafından hapse atılmış olan binlerce mahkum için umumi af ilanı,
Sürgünlerin, yerlerine dönmesine izin verme ve  esirleri serbest bırakma,
Geciktirilen namazların vaktinde kılınmasını sağlama,
Eski valileri görevden alarak yen vali atama

Süleyman b. Abdülmelik, Irak valiliğine Haccac'ın can düşmanı, valiliği sırasında hapisten kaçarak kendisine sığmış olan Yezid b. Mühelleb'i getirerek Haccac'a olan öfkesini onun yakınlarını Yezid'in eliyle cezalandırmak suretiyle gidermeye çalıştı.

Süleyman b. Abdülmelik'in eski bürokratları (vali-komutan) cezalandırma politikası, Yezid b. Mühelleb'in mensup olduğu Yemenli kabileler (Kelbîler) ile, cezalandırılan devlet adamlarının mensup oldukları Kaysî kabileler arasındaki rekabeti kızıştırmıştır. Bu durum Emevî devletinin yıkılmasını hızlandırmıştır.

İstanbul Kuşatması
97 (715)'te kardeşi Mesleme'yi 100.000 kişilik bir ordu ile İstanbul'a gönderdi fetih gerçekleşmeden geri dönülmemesi talimatını verdi ve ayrıca İslam ordusu İstanbul'a girene kadar Dabık'tan ayrılmayacağına yemin etti. irili ufaklı 1800 gemiden oluşan bir donanma yardıma gönderdi. Kışın şiddetli geçmesi, Bizans'ın «Rum ateşi» adı verilen bir silaha sahip olması, şehir surlarının dayanıklılığı sebebiyle bir türlü fetih gerçekleşmemiştir. Nihayet 99 (717) yılı başlarında Süleyman'ın vefat etmesi ve yeni halife Ömer b. Abdulaziz'in kuşatmayı kaldırıp geri dönmesi talimatı vermesinden sonra İstanbul kuşatması sona erdirilmiştir.

Irak valisi Yezid b. Mühelleb, Horasan valiliğini istedi. Yezid, düzenlediği seferlerle Cürcan ve Taberistan'ı fethetti (98/716).
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Süleyman'ın Vefatı ve Ömer b. Abdulaziz'i Veliaht Tayini
Halifelik makamına tayin edilebilecek başka oğlu ve kardeşleri olmasına rağmen İstişareler sonucunda  Ömer b. Abdulaziz'i yerine veliaht tayin etmeye karar verdi.
Süleyman'ın kindarlığı devletin yıkılışını hızlandırmıştır. Alimlere önem vermesi İslam'ın devlet dini olmasına imkan vermiştir. Reca b. Hayve ve Kabisa b. Züeyb gibi alimlerin devlet yönetiminde söz sahibi olması devletin kalitesini yükseltmiş, İslam'ın devlet dini olmasını sağlamıştır.

Ömer B. Abdulaziz Dönemi 99-101 (717-720)
Halifeliği öncesi Ömer b. Abdulaziz

61'de (680) Medine'de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer'in torunu Ümmü Âsım'dır. Çocukluğunun ilk yıllarını Medine'de dayılarının yanında geçirdi. Babası, küçük yaşta Kur'an'ı ezberleyen Ömer'i Medine'nin tanınmış âlimlerinden Sâlih b. Keysân'a emanet etti. Medine'de Enes b. Mâlik ve dayısı Abdullah b. Ömer başta olmak üzere pek çok sahâbîyi dinleme imkânı buldu. Ubeydullah b. Abdullah ile Saîd b. Müseyyeb ve Urve b. Zübeyr gibi tâbiînin ilk tabakasına mensup âlimlerin derslerini takip etti.
Halife Abdülmelik tarafından Dımaşk'a çağrıldı. halifenin kızı Fâtıma ile evlendi. 87 (706) yılında Hicaz valiliğine tayin edildi. Yaklaşık yedi yıl valiliği yaptı. Medine'nin on meşhur fakihiyle görüşüp meseleleri karara bağlardı. Halife I. Velîd'in tâlimatıyla Mescid-i Nebevî'yi genişletti ve Resûlullah'ın namaz kıldığı diğer mescidleri yeniletti. Irak Valisi Haccâc'ın uygulamalarını sert bir şekilde eleştirmesi görevinden azliyle neticelendi (93/712). zalim valileri eleştirmeyi Halife Velîd'in meclislerinde de sürdürdü.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Halifeliği ve İdarî İcraatları: Ömer b. Abdülazîz, 99 (717) yılında Süleyman'ın ölümü üzerine halife ilân edildi. Bu önemli görevin kendisine bilgisi dışında verildiğini söyleyerek affını istediyse de biat merasimine katılanların ısrarları üzerine görevi kabul etti (10 Safer 99 / 22 Eylül 717).
-Uygulamalarında esas almak için Hz. Peygamber'in ve anne tarafından dedesi Hz. Ömer'in yönetimle ilgili karar ve icraatları hakkındaki belgeleri topladı.
- Meşhur âlimleri kendisine danışman seçti.
-100 (718-19) yılında Bizans tarafından tahrip edilen Lazkiye şehrini yeniden inşa ve tahkim ettirdi.
-Mâverâünnehir bölgesindeki fetih hareketini durdurdu.
-Sınırları korumak ve Bizans'a saldırı fırsatı vermemek için yaz- kış seferlerini devam ettirdi.
-Azerbaycan'a saldıran Türkler hezimete uğratıldı.
- Pireneler'i aşıp Güney Fransa içlerinde ilerleyen İslam orduları Toulouse şehrine kadar ulaştı.
-Halife Ömer; Saraydaki lüks eşyaları beytülmâle koydurması, Köle ve câriyeleri âzat etmesi, halktan biri gibi yaşaması, hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevîlerin geleneksel saltanat görüntülerine son verdi.
-İlk dört halifeyi örnek alan davranışları sebebiyle Hulefâ-yi Râşidîn'in beşincisi sayılmaktadır.
-Halka zulmeden ve yolsuzluklara adı karışan valileri ve memurları görevden uzaklaştırdı. Onların yerine hangi kabileden olduklarına bakmaksızın dindar ve dürüst yeni memurlar tayin etti.
-Valilerin ticaretle uğraşmasını ve hediye almasını yasakladı. Valilik, kadılık, vergi memurluğu görevlerini halifelikle birlikte dört temel esas kabul etti.
-Kadılık görevine hukuk bilgisi yanında takvâsıyla temayüz etmiş âlimleri getirdi.
-Kötülüklerinden emin olunamayacağı gerekçesiyle devlet dairelerinde çalışan gayrimüslimleri görevden aldı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Halka Yönelik İcraatları
-Halka, mazlumun yanında olduğunu, memurlardan şikâyeti olanların doğrudan kendisine başvurabileceğini bildirdi.
-Cuma gününü mezalim mahkemesi duruşmalarına ayırdı. Kendisinden izin alınmadan idam ve el kesme cezalarının uygulanmasını yasakladı.
- Suçlulara dayak atılmasını yasakladı. Hapishaneleri ıslah ederek suçluları işledikleri suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi.
-Muaviye'den itibaren Emevi hanedan mensuplarının ve devlet adamlarının gasp ettikleri malların tespitini ve hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı.
-Muaviye tarafından Mervan'a ikta edilen ve zamanla kendisine miras kalan Fedek arazisini sahipleri olan Ehl-i beyt mensuplarına iade etti.
-Önceki halifeler tarafından kendisine verilmiş diğer gayrimenkulleri ve kıymetli eşyayı beytülmale devretti.
-Hanımının mücevherlerini ve evindeki fazla eşyayı da beytülmale koydurdu.
-Halifelik görevi karşılığında maaş almayı reddetti.
-Emevi hanedanı mensupları ve diğer devlet adamlarının haksız kazançlarının tesbiti için geniş kapsamlı bir çalışma başlatması ellerindeki malların alınmasına tahammül edemeyen yakınları tarafından tepkiyle karşıtandı ve ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlere aldırmadan bu uygulamayı ısrarla sürdürdü.

İç Barışa Yönelik İcraatları ve Tebliğ Faaliyetleri
İç barışa büyük önem veren Ömer b. Abdülaziz idareye muhalif gruplara karşı adil bir yönetim uyguladı.
Haricileri ve Kaderiyye görüşünü benimseyenlerle ilmî münazaralara girişip çoğunu ikna etti.
Hulefa-yi Raşidîn'in anlayışını ihya ederek din alimlerinin ve halkın sevgi ve desteğini kazandı.
Hz. Ali evladı ve Hariciler'in de yönetimle barış içinde yaşamasını sağladı. Muaviye devrinden beri devam eden, hutbelerde Hz. Ali'nin lanetlenmesi adetini kaldırdı; onun evladına ve taraftarlarına karşı çok iyi davrandı, ellerinden alınan emlaki geri verdi.
Emevîler'in ilk dönemlerinden itibaren ikinci sınıf Müslüman muamelesi gören mevalîyi Arap asıllı  Müslümanlarla eşit kabul etti
Yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayırdı.
Ülkesindeki gayri müslimlerin ihtidası için büyük gayret sarfetti, davet mektupları ve tebliğ heyetleri göndererek onları İslam'a çağırdı
Berberî kabilelerinin tamamı onun gayretleriyle Müslüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler halinde İslam'a girdi. Maveraünnehir'de bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla birlikte İslamiyet'i kabul ettiler. Hindistan hükümdarlarından birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte Müslüman oldular
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mâlî Alandaki Düzenlemeler
başarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi. Fethedilen toprakların Müslümanların ortak mülkü olduğu düşüncesinden hareketle 100 (718-19) yılından itibaren haraci arazilerin satışını yasakladı.
Emevi valilerinin mevaliden aldığı cizyeyi kaldırdı. Ayrıca zimmilerden ruhban sınıfını ve cizye ödemekte zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf tuttu.
dinî bir esasa dayanmayan bütün vergileri kaldırdı.
Deniz ticaretini ve tarımı teşvik etti,
Ziraatı geliştirmeleri için zimmîlere cizye muafiyeti tanıdı.
Mali sistemde yaptığı düzenlemelerle güçlenen devlet hazinesini savaş yapmak veya isyanları bastırmak için değil halkın refah düzeyini yükseltmek için kullandı.
Ticaretle uğraşanlar dışında herkese yeterli miktarda maaş bağlandı ve böylece ülkede muhtaç kimse kalmadı.
Zekata muhtaç Müslümanların sayısının azalması sebebiyle artan zekat ve vergi gelirlerinin bir kısmı esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekarları evlendirmek için kurulan yardım fonlarına aktarıldı.
Fakirler ve yolcular için aşevleri, işlekyollar üzerinde yolcuların bir gün ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi.
39 yaşında iken 101 (720) yılında vefat etti. Halifeliği iki yıl beş ay sürmüştür.

Ömer b. Abdülaziz'in Şahsiyeti ve İlmî Faaliyetleri
Adaletiyle Hz. ömer'e, zühd ve takvasıyla Hasan-ı Basrî'ye, ilim bakımından Zührî'ye benzetilen Ömer b. Abdülaziz, halifeliği sırasında çok sade bir hayat sürdü.
Hazineden maaş almadığı gibi şahsî işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadı.
Ömer b. Abdülaziz çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis ravisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelam alimidir.
Ömer b. Abdülaziz sahih hadislerin tedvîni yolundaki faaliyetleri resmen başlatarak sünnetin derlenmesinde de önemli bir görev ifa etmiştir.
Zührî, onun emriyle derlediği hadis mecmualarını çoğaltıp çeşitli bölgelere göndermiştir.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
II. Yezid B. Abdülmelik'in Hayatı (71/691-105/724)
Annesi Yezid b. Muaviye'nin kızı Âtike'dir. Anne tarafından Süfyanî, baba tarafından Mervanî olmakla övünürdü.
Ünlü alimlerden ders almış ama okuduğu ilmin ve gördüğü derslerin Yezid'in sosyal ve dini hayatına yansımaları müşahede edilmemiştir.
Ömer b. Abdülaziz gibi devleti idare edeceğini ilan etse de kısa zamanda tam aksi bir politika izlemeye başlamıştır. Dinî hassasiyetlerden tamamen uzak bir şekilde sarayı eğlence meclisine çeviren hafif meşrep bir devlet başkanı olmuştur
Yezid'in en yakınları Habbabe ve Sellame adlı iki şarkıcı cariye olmuştur. Siyasi danışmanları gibi faaliyet gösteren bu iki kadın, devlet yönetiminde etkili olmuş, vali atamalarına kadar devlet işlerine karışmışlardır. Yezid'in bu kadınlara bağlılığı o dereceye varmıştır ki, Habbabe'nin ölümüne çok üzüldüğünden hastalanmış, onun hasretine dayanamayarak kısa bir süre sonra ölmüştür. Dört yıl devlet başkanlığı görevini yürütmüştür.

Yezid b. Abdülmelik'in İcraatları ve İsyanlar
Yezid b. Mühelleb el-Ezdî İsyanı
İki Kabile Boyunu Birbirine Düşürmesi: rekabet halindeki iki kabileden biri olan Kaysilere meylederek kabile mücadelesini yeniden başlatacak icraatlarda bulundu.
Mevaliden Yeniden Cizye ve Haraç Alınması
Haricilerle Mücadele
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hişam B. Abdülmelik (Halifeliği: 105-125/724-743)

72 (691-92)yılında Medine'de (veya Dımaşk) doğdu. Otuz üç yaşında Emevi halifesi oldu. Hişam, devlet başkanlığı döneminde; ülkede iç karışıklıklar yoğunlaşmıştı. Mevali'ye karşı Arap milliyetçiliği fikri güç kazanmıştı. Kelbîler'le Kaysîler arasında kabilecilik taassubu had safhaya ulaşmıştı. Şiiler'in ayaklanması, Abbasî daîlerinin propagandaları ve Hariciler'in devleti sarsan isyanları onun devrinde meydana gelmişti.Yönetimi devlet içinde bozulmuş dengeleri yeniden sağlama çabalarıyla geçti.

Hişam b. Abdülmelik'in Denge Siyaseti
Ciddi bir devlet adamı olan Hişam, gününü Rusafe'de inşa ettirdiği iki sarayda yaptığı çalışmalarla geçirirdi.
Hişam, diğer vilayetlere vali atamalarında da kabileler arası denge politikasına riayet edecek kişiler tayin etmeye özen göstermiştir

Türkler ile mücadele etmiş Semerkant ve Buhara'yı kuşatan Türk ordularını püskürttü
Haris b. Süreyc İsyanı: Mürcie olan haris bölge halkının hassasiyetlerini kullanarak birçok isyan çıkardı. Emevilerin son Horasan valisi olan Nasr b. Haris, Haris b. Süreyc'i ortadan kaldırmayı başardı Abbasî ihtilal hareketlerinin merkezi haline geldi. Nitekim Emevileri ortadan kaldıran Abbasî ihtilali bu bölgeden başladı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Zeyd b. Ali'nin Ayaklanması
Ali evladından Zeyd b. Ali b. Hüseyin, Şiîler'in kışkırtmaları sebebiyle halifeliği Ümeyye ailesinden almak için faaliyete geçti. 40.000 kişinin ona biat ettiği rivayet edilmektedir casusları vasıtasıyla onun kıyam edeceği tarihi öğrenen Kûfe valisi derhal faaliyete geçerek halkı Kûfe Ulu camiinde toplayarak onunla irtibatlarını kesti. Düzenlediği baskınla Zeyd'in etrafındaki çok sayıda insanı öldürdü. Bunun üzerine Zeyd, planladığından bir hafta önce harekete geçti. Artık etrafında sadece 218 kişi kalmıştı. 23 Muh. 122 (739)da başlattığı ayaklanma sırasında başına isabet eden bir okla öldürüldü. 23 Muh. 122 (739)da başlattığı ayaklanma sırasında başına isabet eden bir okla öldürüldü.

Mısır ve Kuzey Afrika'daki İsyanlar
Araplar İfrikıye ve Mağrib'i fethettikten sonra buralarda yaşayan yerli halkı (Berberiler) İslamlaştırmışlar, onlar da yapılan her savaşta müslümanların yanında yer almışlardı. Berberiler, Mağrib'in fethinde Araplara kılavuzluk ettikleri gibi İspanya'nın fethinde de önemli rol oynamışlardı. Bu hizmetlerinin karşılığında ganimetlerden eşit pay almaları gerekirken gayrimüslim muamelesi görmüşlerdi.

Haricî- Berberîler birolarak birçokisyan çıkardılar.

Endülüs'teki Gelişmeler
a. Balatü'ş-Şüheda Savaşı (114/732): Abdurrahman b. Abdullah el-Gafikî de Fransa üzerine yürüdü. Ancak Ramazan 114'te (Kasım 732) Charles Martel kumandasındaki Franklar'la Poitiers yakınlarında yaptığı savaşta (Belatüşşüheda) yenilerek şehid oldu

Kafkasya ve Anadolu'daki Mücadele
Hişam döneminde Emevi devletine en çok tehdit Kafkasyadan gelmiştir.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hişam b. Abdülmelik'in İcraatları ve Vefatı
Hişam, halifeliği döneminde İmar faaliyetleriyle ilgilenmiştir. Emevî devri sivil mimarisinin başlıca örneklerinden olan Kasrü'l-hayri'l-garbî ve Kasrü'l-hayri'ş-şarkī gibi eserler yaptırarak, hilâfet merkezini Dımaşk'tan Fırat kenarındaki Rusâfe şehrine nakletmiştir Tarıma çok önem vermiştir. Dicle sularının taşmasını önlemek için setler inşa ettirmiştir.

Hişâm b. Abdülmelik, bütün olumsuzluklara rağmen ülkede istikrarı büyük ölçüde korumuştur. Ancak gittikçe gücünü arttıran ve mevâlî tarafından da desteklenen Abbâsî muhalefetiyle Hâricî propagandasını önleyecek tedbirler alamadığı için devlet onun ölümünden kısa bir müddet sonra tam bir kargaşaya düşmüş ve cihad devleti olma vasfını kaybetmiştir.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3296.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

AliAzakKoü

iyiki varsınız Tebyin Ekibi ..
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Seyfullah Çelebi Koü

Sorular çok kaliteli hazırlanmış emeği geçenlere Rabbim iki cihan saadeti versin...
  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yukarı git