İslam Tarihi-2 6.Ünite Özeti - 2

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 03 Kasım 2019, 23:30:56

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 6.Ünite Özeti - 2
Emeviler Döneminde Mervaniler
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mervan b. Hakem (64-65/684-685)
Mervan b. Hakem b. Ebi'l-As b. Ümeyye'dir. H. 2 (623-624) yılında Mekke'de doğdu. Babası Hakem müşriklerin önderlerindendir. Müslümanların sırlarını düşmanlara aktarması sebebiyle Hz. Peygamber tarafından Taif'e sürgün edildi. Mervan da Taif'te babasıyla yaşadı. Hz. Osman halife olunca Medine'ye dönüşünü sağladı. 20 yaşında olan Mervan'ı da devlet kâtipliği makamına getirdi.
Mervan, bu görevinde zaman zaman Halife Hz. Osman'ın yetkilerini kullanmaya teşebbüs etti. Mısır valisine hitaben yazılan, isyancıların cezalandırılmasını isteyen mektubu o yazdı ve Hz. Osman'ın mührü ile mühürledi. Bu yüzden Hz. Osman isyancılar tarafından şehit edildi. Mervan, Hz. Osman'ın evinin kuşatılmasında onu savundu ve ağır yaralandı.
Mervan cemel ashabına katıldı. Kısa süreli Bahreyn valiliğinden sonra kısa aralıklarla Medine valisi oldu.
Yezid'in oğlu II. Muaviye halifelikten feragat edince Emevî ailesinin ileri gelenleri ile Kelb kabilesi önderleri halifeyi seçmek üzere Cabiye'de bir toplantı yaptılar. Kırk gün süren tartışmalar sonucunda Ubeydullah b. Ziyad'ın teşviki, Emevî ailesinin ileri gelenlerinin onayı ve Kelbîlerin desteği ile halife seçildi. Halife adayı olarak görülen Halit b. Yezid ile Amr b. Said el-As elEşdak veliaht tayin edilerek Emevi ailesinin diğer kolları da tatmin edildi. Veliahtlardan Halid'i Hıms'a, Amr'ı ise Dımaşk'a vali olarak atadı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mervan'ın Muhalifleriyle Mücadelesi
a. Mercirahit Savaşı (64/683): Mervan halifeliğe seçilince Kelbîlerin desteğini almayı başardıysa da, Kaysîler,(Dahhak b. Kays)  onun halifeliğini tanımadı.
Merc-i Rahıt'ta yirmi gün süren savaşta Kaysîlerin ileri gelenleriyle başkomutanı Dahhak b. Kays öldürüldü. Böylece, Suriye'de yıllarca devam edecek olan Kaysî Kelbî mücadelesi başlamış oldu.
Tarihçiler, Kaysî- Kelbî çatışmalarını yeniden ateşleyen Merci Rahıt savaşını Emevilerin yıkılışının en önemli sebeplerinden biri olarak kaydetmişlerdir. Bununla birlikte Mercirahit zaferi Emevî iktidarının devamını garantileyen bir savaş olmuştur.

b. Abdullah b. Zübeyr ile Mücadelesi: Mervan, siyasi birliği sağlamak için Mısır'ı ele geçirip oraya oğlu Abdulaziz'i vali tayin edip Dımaşk'a döndü. Mervan, halife iken Hicaz ve Irak, İbn Zübeyr'in idaresinde idi.

c. Tevvabûn Hareketi /Aynülverde Savaşı: Kufeliler Hz. Hüseyin'i yardımsız bırakmanın pişmanlığı ve öc almak için Tevvabun Hareketini başlatıp lider olarak Süleyman b. Surad'ı seçtiler. Süleyman b. Surad kendisine biat eden 1600 kişiye haber gönderdi ama 4000 kişi geldi. Mervan onların üzerine Husayn b. Nümeyr komutasında büyük bir ordu gönderdi. 22 Cemaziyelevvel 65 (4 Ocak 685) tarihinde başlayan savaş üçüncü gün Süleyman b. Surad'ın da öldürülmesiyle son buldu. Böylece ilk şiî hareketlerden olan Tevvabûn hareketi hezimetle sonuçlanmış oldu.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Amr b. Said b. el-As el-Eşdak
Amr b. Said b. el-As el-Eşdak el-Emevî Emevi valisi, kumandanı, veliahdıdır. Babası: Said b. As, Annesi: Ümmü'l-Benîn. Muaviye tarafından Mekke valiliğine tayin edildi. Daha sonra Velid b. Utbe b. Ebu Süfyan'ın yerine Medine valiliğine getirildi.
Eşdak Emevi ailesi içinde cereyan eden bir entrika neticesinde Medine valiliğinden azledildi ve yerine Velid b. Utbe tayin edildi. Bunun üzerine Eşdak, Dımaşk'a giderek haksız yere azledildiğini halifeye anlattı ve haklı bulundu.
Mervan, Mekke'de halifeliğini ilan eden Abdullah b. Zübeyr'e biat için hazırlanırken Ubeydullah b. Ziyad ile Eşdak onu halifelik için mücadele etmeye ikna ettiler. Cabiye'de toplanan halk Mervan'a biat ettikten sonra Mervan, Halid b. Yezid b. Muaviye ile büyük yardımlarını gördüğü Amr b. Said b. As el-Eşdak'ı veliaht ilan etti.

Eşdak, Mervan'a Mercirahit Savaşında büyük yararlıklar gösterdi. Mısır seferinde de Mervan'ın yanında yer alıp halkın Emeviler'e itaatini sağladı. Filistin üzerine giden Mus'ab b. Zübeyr'in ordusunu mağlub etti. Sonra Mervan onu veliahtlıktan azlederek oğullarını (Abdülmelik ve Abdülaziz) veliaht tayin etti.
Eşdak, Abdülmelik halife olunca ondan sonra kendisinin halife olması şartıyla Abdülmelik'e biat etti. Bir müddet sonra Abdülmelik'in de kendi oğullarını veliaht ilan etmek istediğini anladı. Abdülmelik isyan edebileceğini düşünerek onu sarayına davet etti ve kendi eliyle öldürdü.

Amr b. Zübeyr b. Avvam
Amr b. Zübeyr b. el-Avvam el-Esedî el- Kureyşî Abdullah b. Zübeyr'in baba bir kardeşidir. Yezid b. Muaviye'nin Abdullah b. Zübeyr'e karşı gönderdiği ordunun komutanıdır. Annesi, Ümmü Halid en son vefat eden sahabilerden biridir.
Amr b. Zübeyr, kardeşi Abdullah'ın taraftarlarına işkence yapıp kırbaçlatmıştır. Medine valisi Amr b. Said'in ordusu yenilince oda kardeşi Abdullah'a esir düştü. Abdullah'ta onu kırbaçlatıp hapse attırdı bir müddet sonra öldü.  
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mervan'ın İki Oğlunu Veliaht Tayin Etmesi ve Vefatı
Mervan, Cabiye'de bir toplantı gerçekleştirdi. Veliaht tayin edilen Halid b. Yezid b. Muaviye ile Amr b. Said el-Eşdak'ı veliahtlıktan azlettiğini duyurup, oğulları Abdülmelik ve Abdülaziz'i veliaht tayin ettiğini ilan etti. Muaviye'nin büyük emek, siyasî kurnazlık ve tehditler sonucunda elde ettiği saltanat Mervanî kolundan devam edecektir. Mervan'ın saltanatı on ay kadar kısa sürmüştür. Yerine oğlu Abdülmelik geçmiştir.

Abdulmelik B. Mervan'ın Hayatı (65-86/685-705 ) ve İcraatları
Abdulmelik b. Mervan, Medine de doğdu. Mescid-i Nebi'deki ilim meclislerine devam etti. İctihadda bulunabilecek seviyede bir fakih idi. Kendini Kur'an, hadis ve fıkıh ilimlerine verdi. İlme olan saygısı sebebiyle İbn Ömer, Hasan Basrî ve Enes b. Malik'i Haccac'a karşı koruyarak öldürülmelerine engel oldu. Abdülmelik, Yezid döneminde gerçekleşen Medine muhasarası (Harre vak'ası) Emevilerle birlikte şehri terk etmek zorunda kaldı. Gelen orduyla birlikte geri dönerek şehrin muhasarasına katıldı. Ömrünü Şam'da geçirdi. 41 yaşında iken 65(685) yılında birinci veliaht sıfatıyla hilafet makamına oturdu. Akrabalarını önemli devlet kademelerine getirdi.

Abdülmelik, halife olunca İslam dünyasında üç parçalı bir yönetim mevcuttu. Emevilerin idaresinde Suriye ve Mısır vardı. Hicaz, Irak'ın bir kısmı ve Horasan Abdullah b. Zübeyr'in idaresindeydi. Kûfe merkezli Irak'ın bir kısmında ise Muhtar b. Ebu Ubeyd es-Sakafî hâkimdi. Kuzey Afrika ise Berberilerin eline geçmişti ve İslam devletinden kopmuştu.
Emevîlerin Mervânîler kolunun ikinci halifesi olan Abdülmelik b. Mervân, 21 yıllık halifeliğinde iç isyanların bastırılması fetihlerin yeniden organizasyonu, İfrîkiyye ve Ermenistan'ın İslâm hâkimiyetine girmesi, devletin kurumlarının Muâviye'den sonra yeniden oluşturulması, ilk İslâm paralarının bastırılması, dîvân kayıtlarının Arapçalaştırılması, nüfus sayımının yapılması ve vergilerin yeniden düzenlenmesi, Kubbetü's-Sahra gibi ilk anıt eserlerin tesisi ve muhtelif şehirlerin inşası, Kur'ân'a noktalarla hareke konulması ilk tefsir çalışması yaptırması onun önemli icraatlarındandır.
Abdülmelik b. Mervan, Medineli dört fakihten biri olarak kabul edilmiştir. İsmi Said b. el-Müseyyeb, Ebu Seleme ve Urve b. Zübeyr ile birlikte zikredilir olmuştur.

Abdülmelik'in İç Siyaseti ve Muhaliflerle Mücadelesi
Asabiyeti Yönetmesi: Kaysî - Kelbî çatışmasına son vermek için Kelbîlere Suriye'de, Kaysîlere Irak'ta idari görevler vererek asabiyeti yönetmeye çalıştı.
Bekle-Gör Politikası: İslam dünyasında çok başlılığı ortadan kaldırmak için bekle- gör politikası gütmeyi tercih etti. Mus'ab b. Zübeyr, Kûfe'de Muhtar'ı muhasaraya alarak ortadan kaldırdı. Abdullah b. Zübeyr, Hicaz ve Irak'ın tamamına hakim oldu.
Öncelikle siyasette kendisine Muaviye'yi örnek alan Abdülmelik, Bizans'la şartları ağır olan bir saldırmazlık antlaşması imzaladı. Öncelikli hedefi Irak'ı elde etmek olan Abdülmelik, ordusunu Irak'a doğru yola çıkardı. Amr b. Said es-Eşdak'ın isyan haberini alan Abdülmelik hemen Dımaşk'a döndüp onu ortadan kaldırdı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Deyru'l-Cesalik Savaşı (72/691)
Abdülmelik b. Mervan ile Mus'ab b. Zübeyr arasında vuku buldu. Abdülmelik, Deyru'l-Cesalik savaşında İbn Zübeyr'e karşı elde ettiği zafer sonucunda Irak'a hâkim oldu ve Kûfe'ye giderek halktan biat aldı. Aynı yıl Irak ve Horasan tamamen Abdülmelik'in hâkimiyetine geçti. İbn Zübeyr'in hâkimiyetinde sadece Hicaz kaldı.

İkinci Mekke Muhasarası ve Zübeyrî Hilafetinin Son Bulması
Abdulmelik, Hicaz'a sıkışmış olan Abdullah b. Zübeyr'i ortadan kaldırmak için Haccac b. Yusuf es-Sakafî'yi orduyla Hicaz'a gönderdi. Haccac şehri muhasara altına aldı. Şehirde kıtlık baş gösterdi. Abdullah b. Zübeyr, aç askerlerini doyurabilmek için atları kesmek zorunda kaldı.
Yedi ay süren muhasara sonunda Abdullah b. Zübeyr, Emevî ordusuna karşı hurûc hareketi başlatarak öldürülünceye kadar savaştı. Abdullah b. Zübeyr'in dokuz yıl süren halifeliği sona erdi, İslam coğrafyasında yeniden siyasî birlik kuruldu. Abdulmelik, Haccac'a bu zaferin bir ödülü olarak Mekke, Medine, Yemen ve Yemame'yi içine alan Hicaz eyaleti valiliği ile taltif etti.

Haricilerin isyan alanları: İran, Irak, Bahreyn, Yemen, Cezire
Hicretin 75. yılında Irak genel valisi olarak atanan Haccac, Haricilere karşı Mühelleb b. Ebî Sufra komutasındaki orduyu gönderdi. Özellikle Cezire'yi kendilerine yurt edinen Şebib b. Yezid Haccac'ın ordusunu mağlub ederek Medain bölgesini Emevilerden kopardı. En sonunda Haccac,  Şamlılardan kurduğu bir ordu ile Şebib'in ordusunu Ehvaz'da yenerek bertaraf etti (77/697). Mühelleb b. Ebî Sufra, Kirman taraflarını kontrol altında tutan Haricilerle mücadele ederek memleketin doğusundan temizledi. Haccac, bu başarıları dolayısıyla Muhalleb b. Ebi Sufra'yı 78/698 yılında Horasan valiliğine getirdi.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Haccac ile Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eş'as Çatışması
Haccac, Afganistan taraflarını yeniden itaat altına almak için Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eş'as'ı 20.000 kişilik bir ordunun başında sefere çıkardı (699). Abdurrahman, Afganistan'da feth ettiği her şehre ordugâhını kuruyor, askerlerini yerleştiriyor işini sağlama alarak yavaş yavaş ilerliyordu. Haccac, Abdurahman'a gönderdiği bir mektupta, süratli bir şekilde fetihler gerçekleştirmeyecekse, komutanlığı kardeşi İshak'a bırakmasını İstedi. Abdurrahman, Horasan ve Irak bölgelerinin tümünün desteğini alarak Haccac'a karşı gelip ordularını mağlup ederek Irak'a hâkim oldu. Haccac, uzun uğraşlar sonucunda Abdurrahman'ı mağlup etti.

Horasan ve Sind Cephesi
Damadı olan Haccac tarafından Horasan valiliğine tayin edilen Mühelleb b. Ebi Sufre, bölgede önemli fetihler gerçekleştirdi. Haccac tarafından Sind valiliğine getirilen Müccaa da Kandabil'i fethetti. Sind bölgesindeki fetihler Haccac'ın yeğeni Muhammed b. Kasım tarafından devam ettirildi.

Kuzey Afrika Seferleri
Tunus sahilleri Bizans'ın kontrolüne geçmiş, Bizans-Berberî ittifakı kurulmuştu. Züheyr b. Kays komutasında Şam'dan gönderilen ordu, Tunus'a doğru ilerleyince Berberiler geri çekildiler ve Kayrevan, Züheyr tarafından geri alındı. Berberiler mağlup olup Kusayle öldürüldü. Bizans imparatoru ll. Justinianos'un Kuzey Afrika'ya yeniden hakim olmak için gönderdiği donanma ile yapılan savaşta Müslümanlar yenildi (76 /695) Züheyr b. Kays da şehid düştü.
Mısır Valisi Abdülaziz b. Mervan, halifeden yeni kuvvetler isteyince Hassan b. Nu'man el-Gassanî kumandasında kuvvetli bir ordu Kuzey Afrika'ya sevk edildi. Kartaca zaptedildi. Berberîlerin Hassan'ın müsamahalı tutumu sayesinde kitleler halinde İslam'a girmeleriyle İslam bölgeye hâkim oldu. Hassan, denizden gelecek tehlikeye karşı Tunus şehrini kurdu ve bir tersane inşa etti. Sicilya ve diğer adalara akınlar yapılarak Bizans'ın Batı Akdeniz'deki gücü kırılıp güven sağlandı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Anadolu Seferleri
Abdülmelik, Çukurova'ya kadar ilerlemiş olan Bizans'ı, her yıl büyük miktarda vergi vermekle durdurabildi. (360 dinar, 360 köle ve 360 safkan Arap atı Kıbrıs, Ermeniye ve Gürcistan'dan alınan haraçların yarısı)
İçerde sükünet sağlandıktan sonra Abdülmelik'in kardeşi Muhammed b. Mervan kumandasındaki ordu Anadolu'ya karşı yeniden seferlere başladı. 73 (692-93) yılında Bizans ordusu Sivas yakınlarında ağır bir yenilgiye uğratılıp bölge yeniden Müslümanların idaresine geçti. Bu sırada Simbat adlı bir gayrimüslim reisi İslam devletine karşı isyan etti. Bizans ile yeniden antlaşma imzalandı, fakat bu antlaşma da uzun sürmedi.  
Bir müddet sonra Müslümanlar büyük bir zafer kazanarak Maraş bölgesini hâkimiyetleri altına aldılar (75/695). Bu tarihten itibaren "Bizans gazaları" başladı. (700-701) yılında Abdullah b. Abdülmelik Erzurum'u fethetti.
702'de Emevi orduları Samsat'a kadar ilerlediler. Abdullah b. Abdülmelik Darende'yi  83 (702) yılında fethetti. Masisa Müslümanlar tarafından geri alındı.

Kurumlaşma Faaliyetleri
Abdulmelik iç siyasette dengeleri korumaya çalışmıştır. Kabile çatışmalarına taraf olmamıştır. Savaşlarda mağlup olanlara karşı bağışlayıcı olmuş, kendi saflarına çekmiştir. Önceki iktidarın sadık adamlarını kendi maiyetine dâhil etmeyi başarmış, siyasi bir dehadır.
İlk İslam Devleti sikkesini bastırmıştır: Abdülmelik İran ve Bizans paralarını tedavülden kaldırmış oldu. Abdülmelik'in kültür alanında yaptığı en önemli iş, Arapçayı resmi dil olarak kabul etmesidir. Arapçanın divanda kullanılması için ilk teşebbüs Haccac tarafından yapılmıştır. Posta hizmetleri, istihbarat vazifesini berid teşkilatını yeniden düzenlemiştir.
Abdülmelik devrinde imar faaliyetlerine de önem verilmiş, imparatorluk haline gelen İslam devletinin her tarafında yollar ve köprüler yapılmıştır. İslam dünyasındaki ilk büyük camilerden biri olan Kubbetü's-sahra'nın inşası gelmektedir. Irak'ın üçüncü ordugâh şehri Vasıt, Haccac tarafından onun zamanında kurulmuştur. Haccac, aynı zamanda ziraata da büyük önem vermiş, sulama kanalları açtırmış, halkın refah seviyesini yükseltmiştir.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Abdulmelik'in Oğullarını Veliaht Tayin Etmesi ve Vefatı
Abdulmelik kardeşi Abdulaziz'in vefatı sonrası oğulları Velid ve Süleyman'ı veliaht ilan etti.
Kendisinden sonra dört oğluda halifelik yaptığından Abdulmelik'e "Ebu'l-mulûk" (Krallar Babası) denilmiştir. Abdülmelik 60 yaşında iken 20 yıl halifelik yaptıktan sonra Şam'da vefat etti.
Devleti yeniden birliğe kavuşturarak adeta ikinci defa Emevî devletini kurmuştur. Bizans'a üstünlüğünü kanıtlamış, Kuzey Afrika'yı yeniden fethetmiştir. Oğlu Velid'e Ceyhun nehrinden Atlas okyanusuna kadar uzanan çok büyük bir coğrafyaya sahip bir devlet bırakmıştır.

Abdulmelik Dönemi İdari, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Hayat
İdari yapı: Arapça'yı bürokrasi dili haline getirmiştir. Askerlik teşkilatı, posta teşkilatı, denizcilik ve donanma konuları.
Ekonomik uygulamalar: Para reformuyla İslâm toplumunun kültürel ve siyâsî birliğinin tesisini sağlamada da büyük bir adım atmıştır.
Sosyo-kültürel hayat: Kur'an'ın noktalanarak harekelenmesi işlemini yaptırmıştır şiir, musıki, edebiyat, Arap tarihi ve Ensab konularında da çalışmalara destek olmuştur. İmar faaliyetleri: Hulvân, Tûnus ve Vâsıt şehirlerinin kurulması, Kâbe'nin tamiri, Mescid-i Harâm ve 'Amr Camii'nin genişletilmesi, Kubbetü's-Sahra ve Mescid-i Aksâ'nın inşaları. Abdülmelik b. Mervan pek çok ordugâh şehir kurmuş,kaleler inşa etmiştir. Kabe'yi orijinali gibi yaptırarak Kureyş, Hz. Peygamber ve halifelerinin geleneğinden gittiğini ve onlara bağlılığını göstermiştir.

Velid B. Abdülmelik'İn Hayatı
(Emevilerin Zirve ve Doğal Sınırlarına Ulaştığı Dönem)
52 (672) yılında Medine'de doğdu. Babasının vefatından sonra sınırları Cehyun nehrinden Atlas okyanusuna varan güçlü bir ülke devr aldı. Hulefa-i Raşidîn döneminde başlatılan fetih harekatını yaklaşık yarım asır sonra Velid yeniden başlattı. Velid dönemi, bir bakıma fatih komutanlar dönemidir. Mâverâünnehir fâtihi Kuteybe b. Müslim, Sind ve civarının fâtihi Muhammed b. Kāsım esSekafî, Anadolu ve Kafkasya seferlerinin meşhur kumandanı Mesleme b. Abdülmelik, İspanya fâtihleri Târık b. Ziyâd ile Mûsâ b. Nusayr önemli fetihler gerçekleştirdiler. I. Velîd, 96 (715)'da vefat etti.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Velid Dönemi (86-96 / 705-715) Fetihler
a. Doğu Bölgesi Fetihleri: Maveraünnehir (Türkistan = Ceyhun - Seyhun Arası)
Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim
Ceyhun nehrini geçerek Buhara'yı fethetti. Mâverâünnehir'in en müstahkem ve ticaret yolları kavşağındaki şehri Semerkant'ı fethedip Şâş ve Fergana'yı da aldı. Kuteybe, 96 (715)'te çıktığı son seferinde Doğu Türkistan'da Çin hakimiyetindeki Kaşgar'ı fethetti ve Çin'i haraca bağladı.              
I. Velîd döneminde doğu cephesinde ikinci fetih hareketi Sind (Uman denizi- Keşmir dağları arası, günümüzde Pakistan'da bir eyalet) bölgesinde gerçekleştirildi. Haccâc tarafından Sind valiliğine tayin edilen Muhammed b. Kāsım, Brahmanâbâd ve Mültan'ı fethederek Sind topraklarının tamamını hâkimiyet altına aldı. 92-96 (711-715) yıllarındaki fetihlerle bugünkü Belûcistan'dan Hindistan'da Kathiavar'a kadar bütün İndus vadisi İslâm egemenliğine girmiş oldu.

b. Anadolu ve Kafkasya Cephesi
Fetihlerin ikinci cephesini Anadolu (Bizans) ve Kafkaslar teşkil etti. Halifenin kardeşi Mesleme 88-89 (707-708) yıllarında Pozantı, Tuvâne (Tyana) ve Ammûriye ile Eskişehir'i zaptetti.
91'de (710) el-Cezîre, İrmîniye ve Azerbaycan valiliğine getirilen Mesleme, aynı yıl Kafkasya cephesinde bazı şehir ve kaleleri, Amasya'yı, Derbend'i ayrıca Cerâcime üzerine giderek Amanos bölgesini hâkimiyet altına aldı.

c. Kuzey Afrika ve Endülüs Fetihleri
Fetihlerin üçüncü cephesi Kuzey Afrika ve Endülüs oldu. İfrîkıye Valisi Mûsâ b. Nusayr, Mağrib-i Aksâ'yı fethetmek için harekete geçti. İki yıl içerisinde Sebte (Ceuta) hariç Kuzey Afrika'nın tamamı İslâm egemenliğine girdi. Sardinya, Mayurka ve Minorka adaları, Sicilya'daki bazı şehirler de fethedildi.
Musa b. Nusayr, Tanca Valisi Târık b. Ziyâd'ı İspanya'ya gönderdi. Tarık, adıyla anılacak olan boğazı geçerek İspanya fethini başlattı. Malaga (Mâleka), Elvira (İlbîre), Cordoba (Kurtuba), Ecija (İsticce) ve başşehirleri Toledo'yu (Tuleytula) fethetti. Üç yıl gibi kısa bir süre içinde kuzeyde küçük bir bölge olan Asturias dışında İspanya'nın tamamına yakını ele geçirildi.
Bu fetihler neticesinde İslâm orduları Fransa içlerine kadar ilerledi ve Emevî Devleti'nin sınırları Türkistan'dan Fransa içlerine, Anadolu'dan Hindistan'da Kathiavar'a kadar genişledi. Emevî Devleti, Velîd zamanında askerî gücünün zirvesine ulaştı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Velid b. Abdülmelik'in Faaliyetleri
Velîd, sağlık işlerine büyük önem vermiş, İslâm tarihinde ilk hastahaneyi yaptırmıştır. Tabiblere sakatlara, âmâlara ve fakirlere maaş bağlatıp onlara hizmetçiler vererek onları devlet güvencesi altına almıştır. Muhtaçlar için aşevleri açtırmış, dilenmeyi yasaklamış, Yetimleri ve fakir çocukları devlet himayesine alıp eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılamıştır. İslâm'ın devlet dini halinde yükselmesini ve Sünnîliğin öncüleri olan bir dinî zümrenin yetişmesini sağlamıştır.
Velîd döneminde gerçekleştirilen fetihler iktisadî hayatı canlandırdığı gibi refah artmış, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler canlanmıştır. Velid Emevî mimarisinin şaheserlerinden kabul edilen ve günümüze kadar gelebilen en ihtişamlı ilk örneğini teşkil eden Dımaşk'taki Emeviyye Camiî bu eserlerin başında gelir.
Mescid-i Aksâ'yı yeniden inşa ettiren Velîd, Mescid-i Nebevî'yi de genişletmiştir. Kâbe'nin onarım ve bakımını yaptırmış, Mescid-i Harâm'a ilâveler yaptırmış, Kâbe'nin kapısı ve oluğu ilk defa altınla kaplatılmıştır. Kuyular açılmış, sarnıçlar inşa edilmiştir.
Haccâc, Aşağı Fırat ve Dicle bölgesindeki sulak arazinin ıslahı için kanal sistemini geliştirmiştir. Ülkede yollar ve özellikle hac yolları onarılmış, yeni yollar açılmış, köprüler yaptırılmıştır. Şehirlerdeki caddeler fenerlerle aydınlatılmıştır.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3295.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Hamide Kulaksız Koü

Emegi gecen hocalarimizdan Allah razi olsun

AliAzakKoü

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Mehmet Pekdemir Koü

Allah razı olsun Hocam. Özetlerden ziyadesiyle istifade ediyoruz.
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Mehmet Pekdemir

Yukarı git