İslam Tarihi-2 2.Ünite Özeti - 2

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 03 Kasım 2019, 22:28:41

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 2.Ünite Özeti - 2
Hz. Ömer Dönemi (13-23/634-644)
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hayatı
Ömer b. Hattab b.Nüfeyl, Kureyş' in Adiyoğulları kolundandır. Künyesi Ebu Hafsa lakabı Faruktur. Edebiyata, şiire ve kadınlara düşkün biriydi. Ata binmeyi, kılıç kullanmayı severdi. Etkili konuşan iyi bir hatipti. Güçlü bir muhakeme, müthiş bir özgüven ve sert bir mizaca sahipti. Cahiliye döneminde Hz. Peygambere karşı aşırı düşmanlık yapanlardandı.

Hz.Ömer'in Müslüman Oluşu
Rasulullah (S.A.V)'in "Allahım! İslama iki Ömer'den biriyle güçlendir." diye dua etmesiyle islamla şereflenmiştir. Hz. Ömer'in Müslüman oluşunda Hz.Peygamber'in duası Nuaym Bin Abdullah'ın yönlendirmesi eniştesi ile kız kardeşinin dik duruşu, Habbab b. Eret'in iyi yaklaşımı var. Hz. Ömer'in Müslüman olması müşrikleri kızdırmıştır. Hz.Peygamber dönemindeki bütün gazvelere katılmıştır. Hz.Ömer, Hz.Peygamber'in, vefatından önce bir vasiyetname yazdırmak istemesine engel olduğundan Şia'nın suçlamalarına hedef olmuştur. Kur'an'ın cem edilmesini Hz.Ebubekir'e teklif edendir. Hz.Ebubekir'in halifeliği döneminde onun yardımcısı, vekili ve müşaviridir. Hz. Ebubekir hastalanınca Hz.Ömer'i halife tayin etmiştir (634). Halifeliği 10 yıl sürmüştür.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Halife Seçimi
* Abdurrahman b. Avf'ın sert mizaçlı ifadesi.
* Hz. Osman'ın en isabetli kişi olduğu ifadesi.
* Ensardan Üseyd b. Hudayr'ın desteği etkili olmuştur.

Yönetim Anlayışı
*Kuran ve sünnete dayanır.
*Hz. Muhammed'in uygulamalarına sıkı sıkı bağlı kalmaya özen göstermiştir.
*Farklı kararlar almaya çekinmemiş, yeni açılımlar yapmıştır.
*Devlet geniş bir coğrafi alana yayılmış, insanlar islamla buluşmuştur.
*Duhat-ı Arabı (Muaviye, Amr b.As, Muğire b.Şu'be, Ziyad b. Ebih) önemli görevlere getirerek otoritesini sağlamlaştırmıştır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Yönetim anlayışında şu ilkelere özen göstermiştir:
- İstişare
- Teftiş
- Toplum öncelikli yönetim
- Asabiyeti tesirsiz kılma
- Kabiliyetli yöneticileri göreve getirme

Hz. Ömer'in İdari Yenilikleri
1. Teftiş kurulu
2. İstişare kurulu
3. Asabiyeti tesirsiz hale getirme siyaseti
4. Halk İçin Yönetim Anlayışı: Halka şefkatli, İdarecilere sert
5. Divan teşkilatı
6. Hicri takvim
7. Teravih namazının cemaatle kılınması
8. Mikat mahalli belirlenmesi
9. Müellefe-i kulubun ödeneklerini kesmesi
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Evail-i Ömer (İlkler)
1. Beytül Malı kurması
2. Esirler ve hakkındaki kararları
3. Yeni şehirlerin kurulması
4. Fatih askerlerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi
5. Hicri takvimin kabulü
6. Zekatı, cizyeyi, haracı, fey(humusu) Müslümanlara dağıtması
7. Fethedilen topraklardan alınan haraç vergisini toplum yararına kullanması, ihtiyaçlılara ulaştırması
8. Divan teşkilatını kurması
9. Hapishane kurulması
10. Posta teşkilatı
11.Teravih namazını cemaatle kıldırması

Muvafakat-ı Ömer
İleri sürdüğü bazı görüşleri destekler mahiyette ayetler nazil olmuştur. Bu örnekler şunlardır:
- İçkinin yasaklanması (Maide 90-91)
- Peygamber hanımlarının erkeklerle perde arkasından konuşması (Ahzab 53)
- Abdullah b. Übeyy (münafık)'ın cenaze namazının kılınmaması gerektiği (Tevbe 84)
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz. Ömer: Ben üç şeyde Rabbime muvafakat ettim demiştir:
- Makam- ı İbrahim (Bakara 125)
- Hicab (tesettür) hakkında (Ahzab 53)
- Bedir esirleri hakkında (Enfal 68)

Hz. Ömer'in orduya asker temini
Hz. Ömer islam ordusunu şu kesimlerle güçlendirmiştir:
1. İrtidat veya isyan edip tekrar denetim altına alınan bedeviler
2. Yol boyundaki kabileler
3. Suriye ve Irak bölgesindeki Hristiyan Arap kabileleri
4. Hz.Ömer kimi zaman cihada vurgu yapan ayetleri okuyup halkın dini duygularına hitap ederek kimi zaman da ganimetlerden daha fazla pay vereceğini vaad ederek orduya asker toplmaya çalışmıştır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
FETİHLER
1.IRAK -İRAN FETİHLERİ
Hz.Ebubekir  Halid b.Velid 'i Irak cephesinden Suriye' ye göndermişti.Halid 'in gönderlişini fırsat bilen Sasaniler bölgeyi ele geçirmek için savaş hazırlığına başladılar.Hz.Ebubekir hastalanınca yerine aday olarak Hz.Ömeri tayin etti .Hz.Ömer halktan biat alınca ,halkı Irak ordusuna katılamsını istedi ancak halk bundan sakındı..Daha sonra ilk icabet eden Mesud es -Sakafi oldu.Ve daha sonra 1000 kişi gönüllü olarak Irak 'a gitti.
*KÖPRÜ SAVAŞI
*BÜVEYB SAVAŞI
*KADİSİYE SAVAŞI (635)
Sa'd b.Ebi Vakkas Yezdicerd ve Rüstem 'e elçi göndererek  onları İslama ve cizye ödemeye davet etti.Ancak İran tarafı sert ve alaycı bir dille karşılık verdi.İki ordu arasında çetin çatışmalar oldu.İslam ordusu ağır kayıplar verdi.Sonunda Rüstem ve ordusu bozguna uğratıldı.Zaferle birlikte İran 'ın başkenti Medain fethedildi.
*CELULA SAVAŞI
*EHVAZ FETHİ
*RAMUHÜRMÜZ VE TÜSTER FETHİ
*NİHAVEND SAVAŞI (642)
Kisra 3.Yezdicerd 'in Müslamanlara karşı savaş hazırlığı içinde olduğununun duyulması üzerine Hz.Ömer  Sa'd b.Ebi Vakkas 'a Nu'man b.Mukarrin komutasında Ahvaz bölgesine sevkini emretti .Num'an b.Mukarrin yaptığı hücumlarla düşmanı harp sahasına çekti.Meydan savaşında İslam ordusu zafere ulaştı.Bu  zaferle Irak 'ın fethi tamamlandığından bu zafere Fethu'l futuh (FETİHLERİN FETHİ) denildi.
*KUZEY İRAN FETİHLERİ
*HORASAN FETİHLERİ
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
SASANİ İMPARATORLUĞUNA SON DARBE
Sasanilere karşı sürdürülen mücadelelerle Nihavend savaşı Sasanilerin çöküşünü resmileştirdi.Komutanlar Hz.Ömer'in de muvafakatını alarak İran 'ın içlerine ilerleyerek İran devletine son vermeye karar verdiler.Görev paylaşımı ile İran toprakları tamamen fethedildi.

2.SURİYE FETİHLERİ
Hz.Ebubekir irtidat ve isyan hadiselerini bastırıp bozulan dengeleri tesis ettikten sonra Suriye 'ye ordu sevk etmiştir. Hz.Ömer mücadeleleri sürdürme kararı almış ve kapsmalı bir fetih dalgası oluşmuştur.
 FİHL SAVAŞI
 ŞAM 'IN (Dımaşk) FETHİ 635
 MERCU'R-RUM SAVAŞI
 HUMS,HAMA,LAZKİYE ve KINNESRİN FETHİ
 YERMÜK ZAFERİ:
Filistin ve Suriye' deki hakimiyetini temelden sarsıldığını anlayan Heraklius   ordu hazırlamaya karar verdi. Büyük bir Bizans ordusunun gelmekte olduğunu öğrenen Ebu Ubeyde yirmidörtbin kişilik ordusu ile Yermük 'te Bizans ordusunu karşıladı.İslam ordusu büyük bir zafer kazandı.Yermük zaferiyle Müslümalar Suriye bölgesinde kalıcı olarak yerleşmeye başladı.
 KUDÜS FETHİ (637 ): Amr b.As Kudüs 'ü kuşattı.Dört ay süren muhasaradan sonra Müslümanlar burayı barış yoluyla aldılar.Kudüs patriği Sophronius barış antlaşmasını bizzat Hz.Ömer  in imzalamasını şart koştu .Bu antlaşmaya göre ;
a. Kudüslüler dinleriden dolayı rahatsız edilmeyecek.
b. Zarara uğratılmayacak.
c. Kiliselerinde oturulmayacak.
d. Kiliseler ve müştemilat yıkılmayacak.
e. Kiliseler koruma altında olacak .  Amr b. As Kudüs' ün fethinden sonra bütün Filistin i fethetti.
 KAYSERİYE FETHİ
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
3.CEZİRE FETİHLERİ
Fırat ile Dicle nehirleri arası yani Irak -Suriye arasındaki bölge.

4.MISIR FETİHLERİ
Amr b. As, Hz. Ömer ile görüşerek Mısır'ın fethedilmesi için izin istemiştir. Hz. Ömer bu bölgeye ordu göndermeye karar vermiş ve böylece Mısır cephesi açılmıştır. Mısır topraklarının tamamı fethedilerek İslam orduları Libya çöllerine kadar ulaşmıştır.
 Ferma ve Bülbeys Fetihleri
 Ümmü Düneyf Fethi
 Babilon Fethi
 İskenderiye Fethi
 Berka ve Trablusgarp Fethi

Hayber'den Yahudileri Çıkarması
Irak, İran, Suriye, Filistin, Ürdün ve Mısır'ın fethinden sonra Hz. Ömer Hayber'li Yahudilerle Necran'lı Hristiyanları Arap yarımadasının dışına çıkarmaya karar verdi. Hz. Peygamber'in taksimatını esas alarak onların topraklarını Müslümanlar arasında paylaştırdı.
Necran'dan Hristiyanları Çıkarması
Hz. Ömer Necran'lı Hristiyanları Necran'dan çıkararak Kûfe yakınlarındaki Necraniye'ye gönderdi. Bunu gerçekleştirirken onlara bu bölgede toprak verdi.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Devletin Müesseseleşmesi
Hz. Ömer'de fıtri kabiliyet, teşkilatçılık, basiret, feraset, mesuliyet duygusu, Kur'an ahlakı bir arada yer almıştır. Bu yüzden onun döneminde devletin müesseseleşmesinde önemli adımlar atılmıştır. Bunlar:
 Beytülmal'in kuruluşu
 Cizye
 Divan teşkilatı
 Adalet teşkilatı
 Ordugâh şehirlerden yeni medeniyet merkezlerine geçiş

Hz. Ömer'in İlme Hizmetleri

 Kur'an-ı Kerim'in Mushaf haline getirilmesini teklif etmesi
 Bütün İslam beldelerinde valilere mescid ve mekteplerde Kur'an-ı Kerim okuma yazma, Arap dili kaideleri, darbı mesel, şiir, yüzme, binicilik, atıcılığı emretmiştir.
 Kur'an 'ın doğru anlaşılması için çaba sarfetmiş, kaza ve kader konusundaki yanlış yorumları engellemiştir.
 Hadis rivayetlerinde ravilerin şahid getirmelerini istemiştir.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz.Ömer'e Suikast ve Vefatı
644 yılında bir sabah namazı kıldırırken Ebu Lü'lü adında bir köle tarafından hançerlendi ve ağır yaralandı. Vefat edeceğini anlayınca halifenin seçimini aşere-i mübeşşereden Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman b. Avf ve Sad b. Ebi Vakkas ile oğlu Abdullah'a bıraktı. Oğlu seçilmemek şartıyla heyette yer alıyordu. İstişare sonucunda Hz. Osman'ın halife olmasına karar verdi.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3291.0

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

hamza

Emeginize saglik Allah razi olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Şeyda Ilgaz Koü

Allah razı olsun çok güzel hazırlanmış teşekkürler ellerinize sağlık
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

şerife biner koü

Bize böyle bir hizmet sunduğumuz dan dolayi Allah razı olsun

Cemile Öz Koü

Özetler farklı olunca yorumlarda farklı oluyor.Bizim için çok faydalı Teyin ekibine teşekkürler.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Gülşah

Çok güzel hazırlanmış emeği geçen hocalarımıza duacıyız selametle...
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Aziz Türkmen Koü

Rabbim razı olsun cok güzel özetlenmiş ve renkler müthiş direk beyne ve dimağa  nakş oluyor şükran
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Ya Rab Dostlarından Ayırma

Gülşen Uzun Koü

Allah razı olsun hocam çok faydalı bir paylaşım olmuş ellerinize sağlık
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Zeynel YILDIZ Koü

Allah razı olsun tebyin ekibinden emeklerinin karşılıgını Rabbim iki cihanda versin
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Fatma Aydın koü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Mehmet Pekdemir Koü

teşekkürler hocam.. emeklerinizin karşılığını görmeniz dileğiyle inşaallah
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Mehmet Pekdemir

Esra GÜVENÇ koü

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

AliAzakKoüAllah razı olsun tebyin ekibinden emeklerinin karşılıgını Rabbim iki cihanda versin

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git